R49

Petice

Občanské sdružení Vizovické vrchy
Lázeňská 1104
763 12 Vizovice
IČO: 27024661

Vizovice 29. 5. 2006

Věc: Veřejné jednání konceptu změny č. 12 územního plánu sídelního útvaru Vizovice – zapracování rychlostní komunikace R49 v úseku Zádveřice – Raková – Vizovice – Lhotsko a posouzení koncepce vyhodnocení vlivů na životní prostředí

My, níže podepsaní občané Vizovice a okolních obcí nesouhlasíme s navrhovaným umístěním trasy rychlostní silnice R49 Zádveřice - Vizovice – Pozděchov, neboť zde dochází k porušení § 37, odst. 2 stavebního zákona z hlediska nedostatečné péče o životního prostředí. Proto dle § 35, odst. 3 stavebního zákona žádáme o

Pozastavení návrhu realizace R49

do doby vypracování odborného posudku nutnosti uvedeného projektu. Přestože byla tato koncepce schválena a potvrzena vládou ČR, nezohledňuje níže uvedené skutečnosti:

 1. Vyhodnocení současné situace v dopravě ve Vizovicích a přilehlých obcích
  1. Podle výsledků sčítání dopravy ve Zlíně je 90% dopravy místní a jen 10 % dopravy tranzitní. Velmi podobně je tomu po celé trase současné silnice I/49. Dle Posouzení koncepce R49 od RNDr. Zuzany Kadlecové z dubna 2006 byla v roce 2004 silnice I/49 zatížena následovně:
   Úsek nákladní osobní celkem
   I/49 Zádveřice – Vizovice 2.770 11.080 13.850
   I/49 Vizovice - Lhotsko 748 2.502 3.250
   Z uvedené statistiky vyplývá, že silnice I/49 je velmi zatížena v úseku do Vizovic, v úseku Vizovice Lhotsko a dále na Pozděchov klesá její zatíženost na 23,5%. Zbývajících 76,5% končí z menší části ve Vizovicích, převážná většina však projíždí Vizovicemi dále na Vsetín po silnici I/69. Koncept rychlostní komunikace R49 tedy nijak neřeší problematickou dopravní situaci Vizovic ani přilehlých obcí. Katastrofální situací na vizovických náměstích, na ulicích Chrastěšovská a Říčanská se však nikdo nezabývá. Vzhledem k tomu, že vlastní nájezd na rychlostní komunikaci nemůže mít každá obec, bude se dopravní zatížení současných komunikací zvyšovat bez ohledu na existenci rychlostní komunikace.
  2. Posouzení koncepce R49 rovněž nezohledňuje již uzákoněné zavedení elektronického zpoplatnění nákladních vozidel na dálnicích a rychlostních komunikacích České republiky. Zkušenosti z jiných zemí Evropské Unie dokládají, že z důvodu zpoplatnění se dálnicím a rychlostním komunikacím nákladní doprava na krátké a střední vzdálenosti vyhýbá a zůstává na přetížených silnicích, jejichž užívání není zpoplatněno.
  3. Doprava v České republice je západovýchodním směrem řešena dálnicí D1 a stále modernizovanou rychlostní komunikací I/35 přes Hradec Králové a Olomouc. Navazující spojení s pokračováním na Slovensko je realizováno dálnicí D2 Brno – Bratislava, před rokem zmodernizovanou silnicí I/50 s obchvatem kolem Uherského Hradiště a Starý Hrozenkov na Trenčín a brzy se začne stavět další rychlostní komunikace Nošovice – Žilina, jejíž stavba je podmínkou v již podepsané smlouvě o zbudování výrobního komplexu v Nošovicích automobilkou Hyundai. Spojení se Slovenskem tak bude v krátké budoucnosti řešeno třemi moderními komunikacemi a kromě toho několika státními silnicemi. Z tohoto pohledu se spíše jeví jako nedostatečné spojení České republiky s Německem, případně s Rakouskem a nikoliv se Slovenskem. Je všeobecně známo, že drtivá většina zahraničního obchodu je se západními státy Evropské Unie (např. s německy mluvícími zeměmi asi 60%) a zatěžuje tedy dopravní komunikace západním, severozápadním a jihozápadním směrem. Přesto je, jak bylo výše uvedeno, doprava v diagonále východ – západ řešena jen dvěma komunikacemi. Výše obchodu se Slovenskem nedosahuje ani 10 % objemu zahraničního obchodu, silniční spojení po vybudování rychlostní komunikace Nošovice – Žilina bude ve srovnání s ostatními sousedními státy nadprůměrné a jistě dostatečné. Přes uvedená fakta trvají státní orgány na stavbě další, tedy již čtvrté rychlostní komunikace na Slovensko, ačkoliv její stavbu nelze nijak ekonomicky odůvodnit.
  4. Dle Posouzení koncepce R49 od RNDr. Zuzany Kadlecové z dubna 2006 je „Přírodní park Vizovické vrchy charakteristický vyváženou kulturní krajinou s četnými dochovanými přírodními strukturami a znaky pasekářského osídlení. Trasa komunikace je situována sice v okrajové, avšak pohledově velmi exponované části přírodního parku. Realizace stavby představuje významný zásah zejména do přírodních a kulturních charakteristik krajiny. Vedle narušení krajinného rázu zejména tělesem komunikace a mimoúrovňovými křiženími budou narušeny prostorové vztahy a uspořádání krajinné scény“. Narušením úbočí hlavního hřebene Vizovických vrchů a jeho přetnutím dojde k nenávratnému poškození krajinného rázu vizovicka a ke ztrátě místně významné rekreační oblasti. Návrh komunikace R49 je tak v přímém rozporu s ustanoveními, týkajících se přírodních parků.
 2. Škodlivé emise ohrožující zdraví občanů
  V navrhované trase rychlostní komunikace R49 protíná obec Vizovice v ulici Lázeňská a prochází v bezprostřední blízkosti ulic Dělnická a Partyzánská, kde dojde k výraznému nárůstu průměrné koncentrace imisí oxidu dusíku a vysoce zdraví škodlivých prachových částic PM10 (vznikajících např. reakcemi mezi oxidy síry a dusíku a mezi amoniakem a organickými sloučeninami v ovzduší). Oxidy dusíku (NOx) způsobují při vdechnutí dráždění a poškození sliznice, při větší koncentraci edém plic. Ostatní obce ležící na trase budou rovněž dotčeny.
 3. Hluk
  Lze očekávat, že v předložené trase rychlostní komunikace R49 v blízkosti obce Vizovice i ostatních dotčených obcí dojde JEN vlivem NOVÉHO automobilového provozu na silnici R49 a souvisejících úseků ke zvýšení ekvivalentní hladiny hluku nad maximálně povolenou hranici. Při započítání ostatních zdrojů hluku je velká pravděpodobnost k trvalému překračování této hranice.
 4. Světelný smog
  Žádáme o vypracování studie o vlivu světelného smogu z nočního automobilového provozu na naše obce, včetně opatření na jeho eliminaci. Noční osvětlení, zejména zbytečné, které lze eliminovat, zásadním způsobem negativně ovlivní pohodu života v obci, zejména spánek občanů (viz § 37, odst. 2 stavebního zákona o ochraně životního prostředí).
 5. Narušení prameniště pitné vody v místní části Lhotsko
  Komunikace procházející zářezem v terénu nad obcí Lhotsko naruší prameniště pitné vody. Obec není napojena na veřejný vodovod a je důvodná obava, že dojde k narušení zdrojů pitné vody.
 6. Závěr
  Občané vizovicka tímto usilují o zlepšení celkových podmínek pro život v jejich obcích a ne o zhoršení hygienických parametrů z důvodu výstavby nové vysokokapacitní silnice v její těsné blízkosti. Současně zachová možnost rozvoje obce Vizovice jižním směrem, neboť nedojde k rozdělení obce. Předložená trasa snižuje atraktivnost pro další rozvoj dotčených obcí zejména z důvodu bydlení a rozvoje turistického ruchu. V současné době velmi zatížené komunikace v úsecích Zlín – Vizovice a dále Vizovice – Vsetín a Vizovice – Valašská Polanka lze řešit úpravou současných tras s obchvaty dotčených obcí, jejichž realizace je sice problematická, ale ve srovnávání s realizací R49 velmi výrazně levnější. Stavba rychlostní komunikace R49 je z ekonomických důvodů zcela zbytečná, pro místní průmysl téměř nepotřebná a našemu regionu nepřinese žádný užitek. V případě její realizace by ji ovšem jistě využívala zejména dálková automobilová doprava, proudící mezi Německem a Ukrajinou. Vyzýváme proto všechny dotčené orgány státní správy, aby se zamysleli nad tím, zda by prostředky ušetřené nerealizováním uvedené komunikace nemohly být použity na obchvaty jednotlivých obcí ležících na současné silnici I/49 a I/69 a případně např. po vzoru Rakouska na přeložení dálkové automobilové dopravy na koleje.

Za Občanské sdružení Vizovické vrchy petiční komise ve složení:
předseda: Pavel Pečeňa
místopředseda: Ing. Josef Adolt
místopředseda: Jiří Babáček
člen: Richard Jaroněk
člen: Radomír Šiška

Podpisový arch petice občanského sdružení Vizovické vrchy proti plánované rychlostní komunikaci R49 sestavené petičním výborem OS Vizovické vrchy dne 29.5.2006. Osoba zastupující petiční výbor ve styku se státními orgány: Pavel Pečeňa, Lázeňská 1104, 76312 Vizovice.

Podepsaní občané byli s peticí seznámeni a svým podpisem vyjadřují podporu petice.

Občané vizovicka:

jméno příjmení bydliště podpis
............... ................... ....................................... ................