R49

Vrácení obou dokumentací

17. 6. 2008 Krajský úřad v procesu EIA zveřejnil rozhodnutí, že dokumentace záměrů „Obchvat Zélešná“ a „Silnice II/490: Zlín, propojení I/49 – R49, 2. úsek“ budou vráceny zpět k dopracování.

Krajský úřad na základě doporučení zpracovatele posudku vrátil oznamovateli obě dokumentace EIA z důvodu nově zjištěných skutečností. V dosavadním průběhu obou procesů prý nebyla zřejmá reálnost výstavby pravobřežní komunikace.

Situaci prý změnilo usnesení zastupitelstva města Zlína, č. 12/11Z/2008, ve kterém se schvaluje zapracování trasy pravobřežní komunikace I. třídy I/49 vedoucí v těsné blízkosti posuzovaného záměru jako závazného podkladu.

Dokumentaci obou záměrů je třeba dopracovat s důrazem na oblast:

  • posouzení velikosti a významnosti vlivů obou výše uvedených komunikací v zájmovém území
  • vyhodnocení synergických vlivů těchto komunikací

Doslovné znění usnesení č. 12/11Z/2008:

Zastupitelstvo města Zlína schvaluje zapracování trasy pravobřežní komunikace I/69, jako přeložky komunikace I. třídy I/49, zpracované v rámci studie "Komplexní posouzení dopravních investic v oblasti Zlín", dle přiložené dokumentace, jako závazného podkladu.

K usnesení jsou m.j. přiloženy tyto dvě mapy:

Pravobřežní silnice Zlín Pravobřežní silnice Lužkovice

Poznámka: Veřejné projednávání Pravobřežní silnice, resp. návrhu změny územního plánu Zlína č. 88 proběhne dne 6. 8. 2008. Výjimkou je lůžkovický úsek, který má být projednáván až jako jedna z variant konceptu nového územního plánu Zlína v září 2008.