R49

ŘSD nezákonně odpírá Studii proveditelnosti, účelný průběh EIA není v jeho zájmu

Dne 13. 11. 2006 byla na ŘSD odeslána žádost občanského sdružení Vizovické vrchy o poskytnutí Studie proveditelnosti a účelnosti R49 ze září 2006. Na tuto žádost ŘSD poskytlo pouze část požadovaných informací a další části studie odmítlo vydat. S odůvodněním, že:

„... zatím není podepsaná dohoda se slovenskou stranou o možnosti využívat informací, materiálů či závěrů ze společného hodnocení ...“

Protože občanské sdružení Vizovické vrchy považovalo postup ŘSD za nesprávný a v rozporu se zákonem, podalo proti postupu MD, které je zřizovatelem ŘSD dne 4. 1. 2007 rozklad k Ministrovi dopravy, ve kterém nezákonnost postupu a nesmyslnost odepření informací obsáhle vysvětlilo.

Následně MD dne 15. 1. 2007 vydalo zcela chybné usnesení ve kterém konstatovalo nepříslušnost svého úřadu a postoupilo věc ŘSD. MD si neuvědomilo, že ŘSD není úřadem oprávněným vydávat rozhodnutí.

Až o řadu měsíců později se MD konečně zorientovalo a rozhodnutím ze dne 4. 6. 2007 zrušilo napadené fiktivní rozhodnutí o odepření informací a vrátilo věc zpět ŘSD k novému projednání. V odůvodnění rozhodnutí konstatovalo, že:

„Negativní fiktivní rozhodnutí MD o odepření zpřístupnění informace postrádá náležitosti rozhodnutí ve smyslu příslušných ustanovení správního řádu a je již ze své podstaty rozhodnutím nepřezkoumatelným a jako takové je nelze než zrušit.“

Uvedený případ odpírání informací souvisí také s procesem posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). V období vyřizování žádosti o informace běžely lhůty pro vyjádření ke čtyřem zjišťovacím řízením pro čtyři úseky R49 a odepřená studie představovala jeden z podkladů, na které se investor v textech oznámení odvolával. Bylo tedy i v zájmu naplnění účelu procesu EIA, studii rychle a ochotně zpřístupnit. Ukázalo se ale, že ŘSD má jiné zájmy, že své záměry prostě nechce a možná ani nedokáže otevřeně a čestně obhájit.

Aktualizace č. 1: až 18. 7. 2007, tedy více než osm měsíců po podání žádosti o informace, nám Ministerstvo dopravy konečně zaslalo požadovanou Studii proveditelnosti a účelnosti R49.

Aktualizace č. 2: dodatečně jsme zjistili, že studie zaslaná Ministerstvem dopravy postrádá kapitolu č. 8 "Způsob financování".

Zpět na hlavní stránku ↑