R49

Projednávání návrhu změny územního plánu Vizovic č. 12

Dne 2. 7. 2008 se od 14:00 hodin na Městském úřadu konalo veřejné projednávání návrhu změny č. 12 územního plánu Vizovic. Předmětem změny bylo vymezení nové plochy pro dopravu Rychlostní komunikace R49.

Nová plocha pro dopravu vymezuje koridor R49 a protíná bytovou zástavbu. Tím napomáhá legalizaci povrchové varianty silnice, likvidující a znehodnocující obytné území v klidné části města.

Při veřejném projednávání podalo prostřednictvím Zástupce veřejnosti připomínku 451 občanů.

Občanské sdružení Vizovické vrchy, Lázeňská 1104, 76312 Vizovice

Městský úřad Vizovice
Masarykovo nám. 1007
763 12 Vizovice

Ve Vizovicích dne 2.7.2008

Námitka zástupce veřejnosti „Občanského sdružení Vizovické vrchy“ k návrhu změny Územního plánu sídelního útvaru Vizovice č. 12

V souladu s ust. § 23 odst 2 zák. č. 183/2006 Sb. bylo Občanského sdružení Vizovické vrchy, se sídlem Lázeňská 1104, 76312 Vizovice, zast. místopředsedou Karlem Vondráčkem zmocněno potřebným kvórem občanů města Vizovice (viz. příloha), jako zástupce veřejnosti k zastupování při pořizování změny územního plánu SÚ Vizovice č. 12 a k podání námitky proti návrhu uvedené změny na základě věcně shodné připomínky zmocnitelů (viz. příloha).

Toto zmocnění zástupce veřejnosti přijímá.

Na základě věcně shodné připomínky zmocnitelů:

Podáváme připomínku proti návrhu změny územního plánu SÚ Vizovice č. 12 nově vymezené ploše pro dopravu Z12 – koridor R 49 vedený v povrchové variantě. Požadujeme, aby rychlostní komunikace R 49 byla na území města Vizovice vedena tunelem. Takové řešení upravuje nadřízený územní plán VÚC Zlínské aglomerace.

Dále zástupce veřejnosti podle § 23 odst. 1 a § 52 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb. podává následující

námitku:

Podávám námitku proti v návrhu změny územního plánu SÚ Vizovice č. 12 nově vymezené ploše pro dopravu Z12 – koridor R 49 vedený v povrchové variantě. Požaduji, aby rychlostní komunikace R 49 byla na území města Vizovice vedena tunelem tak, jak stanoví platný územní plán VÚC Zlínské aglomerace.

V souvislosti s výše uvedeným napadám souhlasné stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje ze dne 9. 4. 2008 č.j. KUZL 23426/008 ÚP-Br které konstatovalo soulad návrhu označené změny územního plánu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem.

Odůvodnění:

Dne 14.5.2008 zveřejnil Městský úřad Vizovice Návrh změny č. 12 územního plánu SÚ Vizovice. Návrh změny č. 12 připouští a předpokládá realizaci Rychlostní silnice R49 bez tunelu, v čistě povrchové variantě přes obytnou zástavbu města Vizovice.

S takovým řešením nelze věcně souhlasit a je nutné jej odmítnou také z důvodu rozporu s nadřazenou územně plánovací dokumentací. V textové části změny č. 4 ÚPN VÚC Zlínské aglomerace je na str. 14 uvedeno: „Obytná zástavba ve Vizovicích bude větší části podejita tunelovou variantou“.

Podobně Generel dopravy Zlínského kraje jako územně plánovací podklad na str. 24 uvádí: „Obchvat Vizovic a úsek silnice mezi Pozděchovem a Lačnovem je řešen tunelem“.

Oproti těmto konkrétním a zavazujícím formulacím Návrh změny č. 12 ÚP SÚ Vizovice považuje průchod R49 tunelem pouze za jednu z možných variant a implicitně připouští i čistě povrchové řešení. Umožnění realizace čistě povrchové stavby R49 přes obytnou zástavbu Vizovic je však v rozporu s platným územním plánem VÚC Zlínské aglomerace a rovněž je v rozporu Generelm dopravy Zlínského kraje.

Občanské sdružení Vizovické vrchy
zastoupené místopředsedou Karlem Vondráčkem

Přílohy:

  1. Věcně shodná připomínka občanů, podepsaná 451 obyvateli Vizovic.
  2. Žádost o doplnění seznamu obyvatel.

Městský úřad Vizovice
Masarykovo nám. 1007
763 12 Vizovice

I.

Uplatnění věcně shodné připomínky

My, níže podepsaní občané města Vizovice, podáváme k návrhu změny územního plánu SÚ Vizovice č. 12 následující věcně shodnou připomínku:

Podáváme připomínku proti návrhu změny územního plánu SÚ Vizovice č. 12 nově vymezené ploše pro dopravu Z12 – koridor R49 vedený v povrchové variantě. Požadujeme, aby rychlostní komunikace R49 byla na území města Vizovice vedena tunelem. Takové řešení upravuje nadřízený územní plán VÚC Zlínské aglomerace.

Odůvodnění:

Dne 14.5.2008 zveřejnil Městský úřad Vizovice Návrh změny č. 12 územního plánu SÚ Vizovice. Návrh změny č. 12 připouští a předpokládá realizaci Rychlostní silnice R49 bez tunelu, v čistě povrchové variantě přes obytnou zástavbu města Vizovice.

S takovým řešením nelze věcně souhlasit a je nutné jej odmítnou také z důvodu rozporu s nadřazenou územně plánovací dokumentací. V textové části změny č. 4 ÚPN VÚC Zlínské aglomerace je na str. 14 uvedeno: „Obytná zástavba ve Vizovicích bude větší části podejita tunelovou variantou“.

Podobně Generel dopravy Zlínského kraje jako územně plánovací podklad na str. 24 uvádí: „Obchvat Vizovic a úsek silnice mezi Pozděchovem a Lačnovem je řešen tunelem“.

Oproti těmto konkrétním a zavazujícím formulacím Návrh změny č. 12 územního plánu SÚ Vizovice považuje průchod R49 tunelem pouze za jednu z možných variant a implicitně připouští i čistě povrchové řešení. Umožnění realizace čistě povrchové stavby R49 přes obytnou zástavbu Vizovic je však v rozporu s platným územním plánem VÚC Zlínské aglomerace a rovněž je v rozporu Generelm dopravy Zlínského kraje.

II.

Zmocnění zástupce veřejnosti k podání námitky proti návrhu změny územního plánu SÚ Vizovice č. 12

V souladu s ustanovením § 23 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, níže uvedené a podepsané osoby, které uplatňují výše uvedenou věcně shodnou připomínku k návrhu změny územního plánu SÚ Vizovice č. 12, prohlašují, že zmocňují

Občanské sdružení Vizovické vrchy, se sídlem Lázeňská 1104, Vizovice, zast. místopředsedou Karlem Vondráčkem, trvalý pobyt Lázeňská 1291, Vizovice,

aby je zastupovalo jako zástupce veřejnosti při pořizování návrhu změny územního plánu SÚ Vizovice č. 12 a nejpozději na veřejném projednání označené změny územního plánu SÚ Vizovice, dne 2.7.2008, podalo námitku na základě shora uvedené věcně shodné připomínky zmocnitelů.

Seznam občanů města Vizovice, kteří uplatňují věcně shodnou připomínku k návrhu změny územního plánu SÚ Vizovice č. 12 a podpisová listina ke zmocnění zástupce veřejnosti:

Jméno a přijmení datum narození trvalý pobyt datum podpis
         
         
         

Související dokumenty:

Projednávání návrhu změny územního plánu Vizovic č. 12

Projednávání návrhu změny územního plánu Vizovic č. 12