R49

Stavební uzávěra v Zádveřicích

Nově zvolené zastupitelstvo obce Zádveřice-Raková na svém druhém veřejném zasedání dne 13. 12. 2006 jednomyslně rozhodlo o vyhlášení Nařízení o stavební uzávěře. Rozhodnutí bylo přijato podle ust. § 33 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, jehož platnost skončila 31. 12. 2006. (Od 1. 1. 2007 začal platit nový stavební zákon, který obcím uvedený krok významně znesnadňuje.)

Účelem této stavební uzávěry je ochrana zdraví občanů obce Zádveřice-Raková, ochrana krajinného rázu, přírodních a estetických hodnot území obce, jakož i ochrana jejího rekreačního potenciálu.

Proč se zastupitelé takto rozhodli? Podle ust. § 2 odst. 2 zákona o obcích má obec Zádveřice-Raková povinnost pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů v souladu se zásadou trvale udržitelného rozvoje. Trvale udržitelným rozvojem je dle § 6 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů. Ostatně i z nejvyššího zákona státu, Ústavy ČR, je zřejmé, že občané ČR, tedy i občané obce Zádveřice-Raková, mají ústavní právo na příznivé životní prostředí. Ochrana životního prostředí, vč. krajinného rázu chráněného před nepřiměřenými zásahy zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je tedy bezesporu významným veřejným zájmem plně odůvodňujícím vyhlášení stavební uzávěry.

Cílem uzávěry je upřesnění realizace liniových dopravních staveb způsobem, který nenaruší krajinný ráz a minimalizuje negativní dopady staveb na obyvatelstvo a okolní krajinu.

Zastavěná část obce se nachází po obou stranách údolí říčky Lutoninky. Z jižní strany zasahuje do přírodního parku Vizovické vrchy a především této územní části se stavební uzávěra týká. Přírodní parky jsou totiž zřizovány právě k ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami. Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny je smyslem existence přírodních parků omezení takového využití území, které by znamenalo zničení, poškození nebo rušení stavu tohoto území.

A zejména povrchové nebo dokonce výrazně nad přirozený terén vyvedené liniové dopravní stavby by způsobily značný zásah do krajinného rázu a výrazné zhoršení životního prostředí se všemi negativními důsledky. Tento zásah by byl markantnější tehdy, pokud by některá z liniových staveb procházela přímo zmíněným územím přírodního parku.

Aby byly minimalizovány negativní dopady na obyvatelstvo a životní prostředí obce, především hluková zátěž a exhalace, zastupitelé ve stavební uzávěře stanovili tyto konkrétní podmínky pro stavby dopravní infrastruktury:

  • Stavby budou vedeny v povrchových nebo podpovrchových tunelech, uzavřených tubusech nebo v zářezech pod přirozenou úrovní terénu.
  • V případě vedení úseku stavby v zářezu bude tato opatřena po celé délce úseku přilehlým ochranným valem, ve výši min. 5,0 m nad úrovní nivelity komunikace, osázeným přiměřeně zelení.
  • Výstavba a provoz staveb neohrozí jakost a stav vodních zdrojů na vymezeném území používaných jako pitná voda pro obyvatele obce.
  • Výstavba a provoz staveb musí splňovat zákonné limity stanovené příslušnými právními předpisy.

Na závěr zbývá zdůraznit, že toto nařízení nemá žádný vliv na případnou stavební činnost občanů obce.

Ing. P. Drha, V. Štipák

Další článek > < Zpět na předchozí článek

Vizovická vrba č. 13 - výběr, vyšlo v únoru 2007