R49

Otevřený dopis zastupitelům Zlínského kraje

Dopis byl 20. 9. 2006 přečten na zasedání Rady Zlínského kraje.

Vážené dámy a pánové,

v současné době probíhá živá diskuse o návrhu realizace rychlostní komunikace R49. Dle našeho názoru je to způsobeno především skutečností, že o předchozích etapách přípravy včetně schvalování změn územních plánů jednotlivých obcí byla veřejnost informována jen na úředních deskách, které většina občanů nečte. Samotní zastupitelé nebyli rovněž řádně informováni a v některých případech ani dobře nevěděli, co vlastně schvalují. Dle vyjádření více zastupitelů obcí Zádveřice, Vizovice, Lhotsko a Bratřejov se většinou domnívali, že se jedná o modernizaci současné silnice s obchvaty jednotlivých obcí.

V jednotlivých obcích nebyly v navrženém koridoru provedeny stavební uzávěry, stavební odbor ve Vizovicích uděloval ještě v roce 2003 stavební povolení a Ředitelství silnic a dálnic Brno rovněž ještě v roce 2003 písemně ujišťovalo občany o tom, že realizace R49 není v navrženém koridoru aktuální. Dotčení občané již nyní zvažují možnost podání hromadné žaloby na zodpovědné úřady.

Druhým zásadním faktorem je, že současný návrh realizace R49 se v několika částech zásadně odlišuje od dříve předkládaných a schválených návrhů. Konkrétně ve Vizovicích byl vždy navrhován tunel, takže by nebyla narušena současná zástavba a značná část škodlivých vlivů jako hluk, prach a světelný smog by byla eliminována. Rovněž tunel protínající hlavní hřeben Vizovických vrchů v katastru obce Pozděchov byl z původně navrhované délky téměř 2.000 m výrazně zkrácen. Zveřejnění současného návrhu realizace R49 tak vedlo k založení občanských sdružení Zachraňte Zádveřice a Vizovické vrchy. V obcích Zádveřice, Vizovice, Lhotsko a Bratřejov proběhla mimořádná zasedání zastupitelstev.

Obec Zádveřice přijala následující usnesení:
Usnesením č. 303/Z30/06 zastupitelstvo obce Zádveřice-Raková vyjadřuje zásadní nesouhlas a odmítá realizaci stávající trasy rychlostní komunikace R49 v aktuálním koridoru. Současně požaduje okamžité zahájení přípravy řešení severní varianty trasy R49 neobydleným územím mezi částmi obce Zádveřice a částí Raková a následné zapracování nové varianty trasy do územního plánu VÚC Zlínské aglomerace a poté do územního plánu obce Zádveřice-Raková.

Zastupitelstvo města Vizovice schválilo následující usnesení:
Město Vizovice žádá zastupitelstvo Zlínského kraje o zahájení přípravy řešení alternativní trasy R49 dle návrhu OS Vizovické vrchy tzn. okamžité zahájení přípravy řešení alternativní trasy R49 mimo zastavěnou část města Vizovice a následné urychlené zapracování nové varianty do územního plánu VÚC Zlínské aglomerace dle podkladu dopravně urbanistické studie Rychlostní komunikace R49 Hulín-Bratřejov VIAPONT 11/97 - dle následně upravené červené varianty č.II: Trasování R49 mezi obcemi Zádveřice-Raková se před Vizovicemi přibližně v úrovni průmyslové zóny napojí na zelenou variantu č.III a zatunelováním se vyhne zastavěné části obce. Městský úřad Vizovice ustavuje platformu pro společné jednání mikroregionu Vizovicko za účelem jednotného postupu dotčených obcí (Zádveřice-Raková, Vizovice, Lhotsko a Bratřejov) a veřejnosti ve věci aktivního ovlivňování procesu přípravy rychlostní komunikace R49.

Obec Bratřejov zaslala krajskému úřadu žádost o pozastavení návrhu realizace rychlostní komunikace R49.

Obec Lhotsko rovněž nesouhlasí se současným návrhem, protože v případě realizace R49 bude obec uzavřena mezi současnou silnici I/49, jejíž modernizace s obchvatem Lhotska se v současné době připravuje severně od obce a rychlostní komunikaci R49 na jižním okraji obce.

To vše je důsledkem nedostatečného informování veřejnosti a zejména neochoty krajského úřadu navrhnout takové řešení, které by méně poškodilo životní prostředí občanů i přírodní park Vizovické vrchy, po jehož území koridor R49 od Lípy až do Lačnova probíhá.

I na krajském úřadě byla z iniciativy pana hejtmana Lukáše založena komise pověřená řešením problémů při realizaci R49. Dle sdělení předsedy komise ing. Hradeckého ale může komise navrhovat jen technické úpravy ve stávajícím koridoru. Rovněž prohlášení ing. Hradeckého zveřejněné v deníku DNES dne 30.8.2006, cituji: „Máme lepší pozici než obce a města. Měli bychom se proto rychle rozmyslet, jestli se budeme jejich návrhy a připomínkami zabývat, nebo hned řekneme bude to tak a tak“ – konec citátu – je pro obyvatele mikroregionu Vizovicko neakceptovatelné a velmi připomíná předrevoluční období.

Musíme zdůraznit, že neprosazujeme zrušení projektu, ale jeho realizaci s ohledem na životní prostředí občanů a přírodu. Rychlostní komunikace je stavba, která se buduje na trvalou dobu, postavme ji tedy tak, aby nás budoucí generace neodsoudily, ale naopak ocenily naši snahu o její citlivé trasování naší malebnou valašskou krajinou. K tomu je ale nutná spolupráce s občany. Pokud se však dosavadní přístup krajského úřadu zcela zásadně nezmění, mohlo by dojít k ohrožení, případně i zastavení celého projektu.

Proto Vás ještě jednou prosíme o přehodnocení současného návrhu.

Za občanské sdružení Vizovické vrchy

Pavel Pečeňa - předseda
Ing. Josef Adolt - místopředseda

Další článek > < Zpět na předchozí článek

Vizovická vrba č. 12 - výběr, vyšlo v říjnu 2006