R49

Situace v Zádveřicích IV.

Vážení spoluobčané, v jednotlivých vydáních Vizovické vrby (č. 9, č. 10 a č. 11 ) vás průběžně informujeme o vývoji situace kolem plánované stavby komunikace R49.

Nejprve bychom se rádi vrátili k poslednímu vydání Vizovické vrby, kde jsme v článku "Situace v Zádveřicích" zpochybňovali předání petice proti trase R49 paní starostkou dotčeným institucím. Bylo to proto, že nám tyto instituce v zákonné lhůtě neodpověděly a hejtman nám při osobním jednání sdělil, že o petici "neví". Po vydání uvedeného článku nám paní starostka předání petice doložila, čímž toto uvádíme na pravou míru.

Nyní si stručně shrňme celkový vývoj událostí:

 • Aktuální trasa rychlostní komunikace naší obcí byla vybrána před cca 10ti lety z několika variant. I když tehdejší obecní zastupitelstvo a starosta požadovali trasu nezastavěným územím, dotčené instituce požadavky obce neakceptovaly.
 • 15. 12. 2004 stávající obecní zastupitelstvo schválilo krajským úřadem vymezený 600 m široký koridor pro trasu R49 v současné podobě.
 • 26. 10. 2005 zastupitelstvo obce schválilo zadání pro pořízení Změny č. 6 územního plánu obce Zádveřice- Raková, tzn. zakreslení konkrétního průběhu R49 obcí (tzn. zúžení plochy koridoru trasy na pás pro dopravu max. 200 m široký).
 • Na začátku letošního roku pak Urbanistické středisko Brno dodalo na obec zpracovaný koncept Změny č. 6 rychlostní komunikace R49 vč. detailní výkresové dokumentace jako podklad pro změnu územního plánu obce.
 • Poté, co byl koncept zveřejněn a obyvatelé se seznámili s konkrétní podobou a umístěním rychlostní komunikace v obci, došlo k následujícím událostem:
  • Přímo dotčení občané sepsali po doporučení úřadů svoje námitky a připomínky k výše uvedenému konceptu Změny č. 6.
  • Vznikla petice proti plánované trase R49, ke které připojilo svůj podpis 83 % obyvatel Zádveřic.
 • Zastupitelstvo pod tlakem veřejnosti a petičního výboru dne 28. 6. 2006 revokovalo (zrušilo) výše uvedené usnesení z 15. 12. 2004 a též usnesení z 26. 10. 2005 o pořízení uvedené změny č. 6 do územního plánu obce. Toto ve svém důsledku pravděpodobně znamená, že občany doručené námitky jsou bezpředmětné a nebude na ně reagováno. Tato skutečnost však pro uvedené občany není negativní, poněvadž Změna č. 6 územního plánu obce byla rozhodnutím zastupitelstva zamítnuta jako neakceptovatelná!
 • Dále zastupitelstvo na mimořádném zasedání 21. 7. 2006 odmítlo realizaci stávající trasy rychlostní komunikace R49 v aktuálním koridoru a současně vzneslo požadavek k okamžitému zahájení přípravy řešení alternativní trasy R49 neobydleným územím obce.

Co se dále odehrálo?

7. 9. 2006 na Obecním úřadu v Zádveřicích proběhla další schůzka s paní senátorkou Gajdůškovou - tentokrát za účasti zástupců Ředitelství silnic a dálnic a Státního fondu dopravní infrastruktury. Týž den proběhla první jednání pracovní komise Rady zlínského kraje pro řešení R49. Průběh obou schůzek byl podobný - zástupci kraje a dotčených státní institucí stále nekompromisně prosazují a obhajují stávající koridor pro realizaci R49. Požadavky obcí a občanských sdružení pro hledání přijatelnějšího řešení neobydleným územím se nejsou ochotni zabývat! Jejich hlavním argumentem je obava z časového zdržení v řádu několika let, které by neumožnilo "zaplatit" R49 z evropských fondů.

Přesto, že dotčené instituce prozatím nejeví ochotu "spolupracovat" při hledání přijatelnějšího řešení R49, je před námi velmi důležitá fáze realizace R49 - tzv. proces "EIA" (Environmental Impact Assessment).

Co to je EIA? Jedná se o proceduru vyhodnocování vlivů na životní prostředí, jejímž smyslem je omezit negativní dopady R49 na přírodu a na životním prostředí člověka. Jedná se o velmi účinný nástroj umožňující zabránit realizaci projektů, které by nepřípustně poškodily přírodu, nebo alespoň vybrat alternativu s nejmenšími negativními vlivy na životní prostředí. Velkou výhodou EIA je, že dává všem (!) občanům právo podílet se na rozhodování o průmyslových aktivitách dotýkajících se celé obce, a to zasláním písemného vyjádření, případně svojí pozdější účastí na veřejném projednání. A zde je nezbytné, aby občané znovu (tentokrát mohou všichni) uplatnili veškeré své připomínky a argumenty. Samozřejmě se to týká zejména zastupitelstva obce! (… je otázkou, zda ještě bude do voleb vůbec něco "dělat" …proč by mělo, když v této záležitosti bez nátlaku občanů nic rozumného neudělalo…)

Výsledkem bude stanovení omezujících podmínek ve vztahu k životnímu prostředí, které musí investor respektovat v následujících fázích, jako je územní a stavební řízení! Bez ukončení EIA nelze vést územní řízení!

Naše výzva, apel pro všechny občany, kteří chtějí podobu uvedené stavby ovlivnit:

 • Průběžně sledujte informace na úřední desce obce - předpokládaný začátek procesu EIA je již na začátku října 2006! (Informace z Ředitelství silnic a dálnic.)
 • Připravte si veškeré připomínky a skutečnosti, které mají být vzaty v potaz v případě realizace stavby R49. Tyto formulujte písemně a nejpozději do 15 dnů od zveřejnění EIA k R49 je zašlete na adresy uvedené v oznámení.
 • Upozorňujeme, že můžete specifikovat svoje připomínky k veškerému spektru vlivů, které se u takovéto stavby předpokládají (vlivy na člověka, na přírodu, na půdu, na území, na ovzduší, na estetiku krajiny, …).

O tom jaký bude další vývoj kolem rychlostní komunikace R49, rozhodne následující období, aktivity angažovaných občanů, ale především nová obecní zastupitelstva v dotčených obcích. Takže si na závěr dovolíme citovat pana hejtmana z posledního jednání krajského zastupitelstva Zlínského kraje: "Volby rozhodnou!"

ing. P. Drha & V. Štipák

Další článek > < Zpět na předchozí článek

Vizovická vrba č. 12 - výběr, vyšlo v říjnu 2006