R49

Mlčení vizovické radnice a R49

Jak jsme Vás již informovali v minulém vydání Vizovické vrby, proběhla v Zádveřicích dvě jednání za účasti p. senátorky Aleny Gajdůškové, a to 10. 7. 2006 a 19. 7. 2006.

Obě jednání byla svolána z iniciativy paní senátorky, představitelů obce Zádveřice a občanského sdružení Zachraňte Zádveřice. Obou jednání se účastnil rovněž vizovický starosta ing. Sušila, starostka obce Lhotsko a představitelé obce Bratřejov.

Závěrem jednání byla definována nutnost jednotného postupu obcí nejvíce dotčených navrhovaným řešením rychlostní komunikace R49. V Zádveřicích, na Lhotsku a v Bratřejově byla problematika neprodleně projednána a byl dohodnut další společný postup.

Z uvedených jednání vyplynula nutnost projednání problematiky R49 i zastupitelstvem města Vizovice, ale vizovická radnice v tomto směru nám z neznámého důvodu nepodnikla žádné kroky, přestože po ukončení jednání Ing. Sušila sdělil zástupci OS Vizovické vrchy, že toto druhé jednání bylo konstruktivní a že se zasadí o co nejrychlejší svolání mimořádného zasedání zastupitelstva.

Protože k tomu nedošlo, zaslalo dne 21. 7. 2006 občanské sdružení Vizovické vrchy dopis adresovaný starostovi Ing. Sušilovi a místostarostce Mgr. Hanákové s žádostí o svolání mimořádného zasedání zastupitelstva města Vizovice. I tento dopis zůstal bohužel bez odezvy a mimořádné zasedání svoláno nebylo.

Důvody nečinnosti vizovické radnice nám nejsou známy, protože vedení radnice na naše dopisy neodpovídá. Z uvedených skutečností vyplývá, že se vizovická radnice vůbec nesnaží danou problematiku řešit a dopisy občanského sdružení ignoruje. Jednání našich zvolených představitelů je tak v přímém protikladu s jednáním představitelů sousedních obcí, kteří neodkladně svolali mimořádná zasedání zastupitelstev a snaží se najít akceptovatelné řešení, které by tak těžce nepoškodilo budoucí život v jejich obcích, a tak hájí zájmy svých občanů za jejich spoluúčasti.

Dne 3. 8. 2006 proběhlo na krajském úřadě ve Zlíně další jednání, kterého se účastnil i starosta Ing. Sušila a kde bylo dohodnuto, že do 21. srpna bude navržena a následně ustanovena pracovní komise, složená ze zástupce Zlínského kraje, Ředitelství silnic a dálnic, projektanta pověřeného Zlínským krajem a nejvíce dotčených obcí, která se bude zabývat řešením aktuálních problémů přípravy realizace R49.

Toto jednání bylo vyvoláno předchozím jednáním hejtmana ZK Libora Lukáše a zástupce OS Zachraňte Zádveřice Ing. Drhy a OS Vizovické vrchy P. Pečeni ze dne 26. 7. 2006. Zástupci občanských sdružení už ale na toto další jednání přizváni nebyli. Proto byla dne 10. 8. 2006 krajskému hejtmanovi předána žádost OS Vizovické vrchy o zařazení zástupce občanského sdružení do této komise.

Námi oslovení zastupitelé nebyli o této akci ani jiných schůzkách starostou ani místostarostkou informováni. Dne 7. 8. 2006 bylo avizováno jednání rady města Vizovice, na kterém se očekávalo projednání a navržení zástupce do pracovní komise a současně potvrzení termínu (termín 14. 8. 2006 byl dopředu avizován) mimořádného zasedání zastupitelstva města Vizovice, na kterém by proběhla volba radou navrženého zástupce. Pan starosta toto jednání rady zrušil bez udání důvodu! Tímto bylo jednání rady odsunuto o další týden.

Z tohoto důvodu byla dne 10. 8. 2006 starostovi Ing. Sušilovi předána výzva ke svolání mimořádného zasedání zastupitelstva ve věci rychlostní komunikace R49, kterou podepsalo 7 iniciativních zastupitelů města Vizovice, kteří mají snahu problémy s rychlostní komunikací R49 řešit. Dle posledních zpráv bylo v pondělí 14. 8. 2006 uvedené téma při zasedání městské rady projednáno a pod tlakem dopisu zastupitelů dohodnuto, že veřejné zasedání městského zastupitelstva bude v pondělí 28. 8. 2006 v 16 hodin v sále kulturního domu. Jako zástupce Vizovic do pracovní skupiny na krajském úřadě se navrhl starosta Ing. Sušila.

Dle našeho názoru by se členem komise měl stát aktivní a svědomitý člověk, nikoliv starosta, který problém dopravy ve Vizovicích řeší dle principu "však ono to nějak dopadne", za celou dobu své působnosti pro vyřešení dopravních problémů ve Vizovicích nepodnikl skoro nic a s občany téměř nekomunikuje. Proto občanské sdružení zaslalo starostovi žádost, aby byla volba člena komise zastupující Vizovice revokována při veřejném zasedání městského zastupitelstva dne 28. 8. 2006. Současně je nutné, aby zastupitelstvo po vzoru ostatních dotčených obcí jednoznačně deklarovalo svůj postoj k současné situaci a dalo jasný impuls do budoucnosti tím, že podpoří vznik společné platformy, např. tzv. mikroregionu, s ostatními obcemi a občanskými sdruženími za účelem aktivního ovlivňování procesu přípravy R49.

Tvrzení zástupců Zlínského kraje pana Hradeckého a dalších kompetentních úřadů, že je už pozdě zásadně měnit trasování R49, je nepravdivé a úmyslně zavádějící a na veřejném zasedání to bude jednoznačně dokázáno!

Proto je nutné, občané Vizovic a Chrastěšova, abyste se v co největším počtu zúčastnili veřejného jednání zastupitelstva dne 28. 8. 2006 v sále kulturního domu a požadovali po svých zvolených zástupcích jednoznačné vysvětlení neustálého protahování, nečinnosti a neinformování.

Za občanské sdružení Vizovické vrchy
Pavel Pečeňa & Karel Vondráček

Další článek > < Zpět na předchozí článek

Vizovická vrba č. 11 - výběr, vyšlo v srpnu 2006