R49

R49 - to není hra na malém písku

Ano, tak by se dala nazvat malá úvaha o R49. Jako rodiče máme v živé paměti, kdy si naše děti hrály s autíčky na písku, kde přemísťovaly malé hromádky z jedné strany na druhou a vytvářely tak různé scenérie podle dětským představ. Pak přišel déšť a vše bylo nenávratně pryč. Pak jsme naše ratolesti utěšovali od pláče s ujištěním, že si příště v písku postaví něco nového a zajímavějšího.

V případě R49 však tomu tak nebude. Nebude jiné příště… Při pročítaní studie proveditelnosti a účelnosti rychlostní komunikace R49 ze září 2004 jsem se mimo mnoho jiných informací dočetl i následující - (citace):

1.1.8 Inženýrsko-geologická rešerše
Inženýrsko geologický průzkum pro stavbu 4901 Hulín - Fryšták byl podrobně rozpracován v rámci přípravy dokumentace pro územní rozhodnutí tohoto úseku rychlostní silnice.

Studie proveditelnosti a účelnosti dokládá inženýrsko-geologickou rešerši dosud nezpracovaných úseků, Fryšták - Vizovice a Vizovice - Střelná. Podrobný průzkum nebyl v těchto lokalitách dosud prováděn, ale v blízkém i širším okolí trasy komunikace byla provedena řada vrtů, které mají různou vypovídací schopnost, podle účelu, pro který byly prováděny.

Voda z atmosférických srážek pomalu vsakuje do podložních hornin a vytváří jen nevydatné a nespojité akumulace podzemní vody. Povrchový odtok je proto vysoký a při přívalových deštích se koryta toků i jinak bezvodých údolí rychle plní vodou.

Zájmová oblast je bohatá na sesuvy, v okolí trasy je evidováno několik aktivních i potenciálních sesuvů. K dalším sesuvům může dojít při nevhodném zásahu do svahů a změně vodního režimu. V těchto oblastech bude nutný podrobný IG průzkum a posouzení stability svahů geotechnickým výpočtem, v rámci kterého bude navrženo i jeho jištění.

Z této citace je zřejmé, že byla opomenuta jedna z nejzávažnějších kategorií - geologické hodnocení dané lokality - úseku od Lípy až po Střelnou. Všichni místní rodáci, pocházející z této oblasti mohou potvrdit, že celá tato oblast je kritická na právě zmiňované sesuvy. Vzpomeňte na rok 1997 - povodňový rok na Moravě. V našem regionu bylo v roce 1997 zaevidováno cca 150 sesuvů. Jako příklad uvádím velký sesuv u železniční tratě - lokalita Bystřička, nebo Lhota u Vsetína (kde došlo k nevhodnému lidskému zásahu do terénu).

V případě R49 půjde k přemísťování zeminy v řádech milionů m³. Pro vaši informaci rovněž z této studie uvádím tato fakta: V úseku R49 Lípa - Pozděchov (12,5 km), dojde k výkopům v objemu 1 470 000 m³. Z těchto výkopů však bude 500 000 m³ zeminy nepoužitelné. Vzhledem k geologické struktuře (vysokého obsahu jílových částic), ji nebude možné využít pro stavbu R49. Kam s touhle mrtvou zeminou? Bude se muset někam odvézt. Dokážete si představit, kolik to bude nákladních vozů? Při využívání vozů nižších nosností, které jsou schopny pojmout cca 6 - 10 m³ (Liaz, Tatra) je to zhruba 83 tis. vozů. O velkotonážních tahačích ani raději nepřemýšlím. Bylo by jich sice méně, ale naše okresní, tak již chátrající komunikace by pak neexistovaly vůbec. Ve studii je rovněž uvedeno, že 1 670 000 m³ vhodného materiálu bude chybět (kamenné drtě apod.). To máme další desetitisíce přejezdů těchto vozidel po místních komunikacích. A tak si prosím vás všichni už konečně uvědomte, že se nejedná o dětskou hru na pískovišti.

ing. R. Persun

Další článek > < Zpět na předchozí článek

Vizovická vrba č. 11 - výběr, vyšlo v srpnu 2006