R49

Situace v Zádveřicích III.

Vážení spoluobčané, v předchozích vydáních Vizovické vrby (č. 9 a č. 10) jsme vás informovali o dosavadním vývoji situace kolem stavby R49. Naposled například o ne právě šťastných usneseních stávajícího zastupitelstva:

  • 15. 12. 2004 záměr pořízení změny územního plánu obce v souladu s VÚC zlínské aglomerace (tj. stávající variantu trasy R49)!
  • 26. 10. 2005 dále schválilo pořízení změny č. 6 územního plánu obce Zádveřice-Raková, tzn. vymezení průběhu trasy R49 a napojení pravobřežní komunikace v katastru obce.

Po té, co se drtivá většina obyvatel v posledních měsících postavila proti současné trase R49, zastupitelé začali konat a revokovali (zrušili) výše uvedené usnesení. O situaci se začali zajímat někteří politici - na obecním úřadě proběhla dvě setkání iniciovaná senátorkou paní Gajdůškovou a o problematice se začalo psát i v tisku.

Co dalšího se mezitím událo

Iniciovali jsme na 21. 7. 2006 svolání mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva k problematice R49, kde se podařilo schválit, i díky podpoře zúčastněné veřejnosti, následující:

  • Usnesením č. 303/Z30/06 zastupitelstvo obce Zádveřice-Raková vyjadřuje zásadní nesouhlas a odmítá realizaci stávající trasy rychlostní komunikace R49 v aktuálním koridoru. Současně požaduje:
  • Okamžité zahájení přípravy řešení "severní" trasy R49 neobydleným územím mezi částí obce Zádveřice a částí Raková.
  • Následné zapracování nové varianty trasy do územního plánu VÚC zlínské aglomerace a po té do územního plánu obce Zádveřice- Raková.

Tímto usnesením se zastupitelstvo jednoznačně připojilo k petici občanů. Navíc dotčeným úřadům nabídlo konkrétní alternativní řešení, které otvírá možnost pro případný "severní obchvat" Vizovic a Lhotska případně dalších dotčených obcí! Usnesení bylo schváleno jednohlasně všemi přítomnými zastupiteli!

  • Usnesením č. 304/Z30/06 zastupitelstvo obce Zádveřice-Raková pověřuje zastupitele ing. Luboše Kokeše, aby až do konce volebního mandátu stávajícího zastupitelstva zastupoval obec Zádveřice-Raková při všech jednáních se všemi institucemi dotčenými v souvislosti s realizací rychlostní komunikace R49."

I toto usnesení bylo na návrh členů petičního výboru. Předložili jsme jej z důvodu potřeby odbornosti, kterou vyžaduje problematika výstavby dálniční komunikace, což ing. Kokeš jako vystudovaný stavař splňuje. Druhou skutečností byla nutnost převést kompetence na osobu ztotožňující se s požadavky 83% občanů obce, kteří se připojili podpisem k petici proti stávajícímu řešení R49, což je předpoklad, že bude "aktivně bojovat" za jejich zájmy.

Následně se podařilo sjednat schůzku s hejtmanem zlínského kraje panem Liborem Lukášem, kterého jsme seznámili s požadavky občanů a nově i zastupitelstva. Bohužel hejtman prozatím nevyjádřil ochotu podpořit změnu koridoru R49! Na druhou stranu prohlásil, že díky uvedeným aktivitám a prezentovaným skutečnostem se "bude intenzivně zabývat hledáním řešení, které by ve stávajícím koridoru co nejméně poškodilo životní prostředí Zádveřic". Přislíbil zřízení pracovní komise k problematice R49 za účasti kraje, Ředitelství silnic a dálnic a dotčených obcí. Po naší intervenci jsme dosáhli příslibu zařazení do komise i zástupce petičního výboru.

K jednání s hejtmanem uvádíme ještě jednu "zajímavou skutečnost". Ačkoliv nás paní starostka dopisem ze dne 10. 7. 2006 informovala o osobním předání petice panu hejtmanovi, tento prohlásil, "že o petici Zádveřic nic neví a že obdržel pouze petici z Vizovic"!?!? Proto jsme mu petici předali osobně, společně s výše citovanými aktuálními usneseními zastupitelstva. A protože jsme ani po uplynutí 30 denní zákonné lhůty nedostali žádné vyjádření ani od ostatních paní starostkou obeslaných institucí, "pro jistotu" jsme petici rozeslali na všechny úřady ještě jednou sami. K dnešnímu dni jsme již obdrželi první stanoviska. Zaslali nám je z Ředitelství silnic a dálnic a Ministerstvo dopravy s tím, že se doručenými požadavky začaly zabývat odborné útvary.

O dalším vývoji situace kolem rychlostní komunikace R49 vás budeme i nadále informovat.

ing. P. Drha & V. Štipák

Další článek > < Zpět na předchozí článek

Vizovická vrba č. 11 - výběr, vyšlo v srpnu 2006