R49

Ministerstvo životního prostředí
odbor EIA/IPPC
Vršovická 65
100 10 Praha 10

Dne ...........................

Věc: Stanovisko k zjišťovacímu řízení pro silnici R49 na Zlínsku

Žádám Ministerstvo životního prostředí, aby uložilo posouzení variantního vedení rychlostní silnice R49 v procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Navrhuji zpracovat variantu, která se bude od řešení navrhovaného v oznámení zjišťovacího řízení (prosinec 2006) lišit:

1) Umístěním tak, že v Zádveřicích-Rakové půjde silnice R49 ve stopě dnešní komunikace I/49, případně severně od Zádveřic a jižně od Rakové. Pod Vizovicemi tunelem, kolem Lhotska ze severu, dále obejde Bratřejov z jihu a naváže na trasu navrhovanou v oznámení zjišťovacího řízení.

2) Kapacitně tak, že v úseku Fryšták - Hranice ČR nepůjde o čtyřproudou silnici, ale o silnici s nižší kapacitou.

3) Současně žádám, aby v navazujícím posouzení byly všechny čtyři úseky silnice R49, tj. R4902.2 až R4905, sloučeny do jednoho procesu posuzování, tzn. aby byla vypracována jedna dokumentace.

Svůj návrh odůvodňuji tak, že dnes navrhovaná varianta nerespektuje svým trasováním dřívější výsledky posuzování koncepce rychlostní silnice R49 (viz studie „Rychlostní komunikace R 49 Hulín - Bratřejov, Posouzení vlivů koncepce na životní prostředí“, Transconzult s.r.o. Hr. Králové leden 1998).

Návrh nižší kapacity silnice zohledňuje stanovisko MŽP k návrhu koncepce rozvoje dopravních sítí v České republice do roku 2010.

Spojení čtyř posuzovaných úseků R49 do jednoho řízení EIA navrhuji, jelikož všechny čtyři posuzované úseky R49 na sebe přímo navazují, tvoří jeden celek, jejich oddělená a samostatná realizace bez provedení sousedících částí se nepředpokládá, neměla by ani význam a zmíněné úseky jsou také projednávány ve stejném časovém období, proto ani jejich oddělené posuzování není vhodné.

Předem děkuji za řádné zohlednění mých připomínek.

......................................................
podpis

Jméno, příjmení a adresa odesílatele:

...........................................
...........................................
...........................................
...........................................

Zde si můžete stáhnout tiskovou verzi Stanoviska (RTF 17 kB).