R49

Ministerstvo životního prostředí
odbor EIA/IPPC
Vršovická 65
100 10 Praha 10

Dne 27. 12. 2006

Věc: Vyjádření k oznámením podle § 6 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., k záměrům Rychlostní silnice R49 v úsecích: „stavba 4902.2 Fryšták – Lípa (2. etapa)“, „stavba 4903 Lípa – Pozděchov“, stavba 4904 Pozděchov – Horní Lideč“, „stavba 4905 Horní Lideč – hranice ČR/SK (Střelná)“, v rámci zjišťovacího řízení

Krajský úřad Zlínského kraje na své úřední desce zveřejnil dne 8. 12. 2006 čtyři oznámení o zahájení zjišťovacího řízení pro stavbu Rychlostní silnice R49 v úsecích: „Stavba 4902.2 Fryšták – Lípa (2. etapa)“, „Stavba 4903 Lípa – Pozděchov“, „Stavba 4904 Pozděchov – Horní Lideč“, „Stavba 4904 Horní Lideč – hranice ČR/SK (Střelná)“ dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen Zákon). Občanské sdružení Vizovické vrchy posílá tímto v zákonné lhůtě 20 dní od zveřejnění oznámení o zahájení zjišťovacího řízení níže uvedené vyjádření dle § 6 odst. 4 Zákona.

Navrhujeme, aby MŽP uložilo zpracovat variantu, která se bude od řešení navrhovaných jednotlivými oznámeními zjišťovacího řízení (prosinec 2006) lišit:

  1. Umístěním tak, že v Zádveřicích-Rakové půjde silnice R49 ve stopě dnešní komunikace I/49, případně severně od Zádveřic a jižně od Rakové. Pod Vizovicemi tunelem, kolem Lhotska ze severu, dále obejde Bratřejov z jihu a naváže na trasu navrhovanou v oznámení zjišťovacího řízení (viz. Rychlostní komunikace R 49 Hulín - Bratřejov, Posouzení vlivů koncepce na životní prostředí, Transconzult s.r.o. Hr. Králové leden 1998).
  2. Kapacitně tak, že v úseku Fryšták - Hranice ČR nepůjde o čtyřproudou silnici, ale o silnici s nižší kapacitou. Návrh nižší kapacity silnice zohledňuje stanovisko MŽP k návrhu koncepce rozvoje dopravních sítí v České republice do roku 2010 (viz. stanovisko MŽP ze dne 24.6.1999, Č.j.: M/11862/1137/700/1412/ OPVŽ/99).
  3. Současně žádáme, aby v navazujícím posouzení byly všechny čtyři úseky silnice R49, tj. stavby 4902.2, 4903, 4904 a 4905, sloučeny do jednoho procesu posuzování, tzn. aby byla vypracována jedna dokumentace. Sloučení navrhujeme jelikož všechny čtyři posuzované úseky R49 na sebe přímo navazují, tvoří jeden celek (záměr vyplývající z usnesení vlády č. 741 ze dne 21. července 1999), jejich oddělená a samostatná realizace bez provedení sousedících částí by neměla dostatečný význam a zmíněné úseky jsou také projednávány ve stejném časovém období, proto ani jejich oddělené posuzování není vhodné.

Dle našeho názoru investor tím, že předložil jednovariantní záměr nesplnil požadavky § 6 odst. 2 Zákona: „Pokud se jedná o záměr, který podléhá posouzení podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu, musí oznamovatel vždy uvést nástin studovaných hlavních variant a stěžejní důvody pro jeho volbu vzhledem k vlivu na životní prostředí.“ Nulovou variantu (stav bez realizace záměru), se kterou má být porovnáváno navrhované řešení nelze považovat za „hlavní variantu“ ve smyslu Zákona, protože investor s neprovedením záměru rychlostní silnice vůbec nepočítá, a počítat ani nemůže, jelikož je vázán usnesením vlády (č. 741 ze dne 21. července 1999), rychlostní silnici R49 realizovat.

K jednotlivým úsekům a jejich jednovariantnosti dále konstatujeme:

Stavba 4903 Lípa – Pozděchov

Investor v oznámení na str. 10 odůvodňuje jednovariantní řešení uvedením že toto: „Vychází ze Studie proveditelnosti a účelnosti Rychlostní silnice R49 Hulín – Hranice ČR/SR (Střelná) (Viapont, Mott MacDonald, 2004)...“ Upozorňujeme, že uvedená studie nebyla koncepčně posouzena z hlediska zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a dále, že tato studie je trasováním i způsobem provedení v rozporu s dřívějším podkladem, zpracovaným podle zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí: „Rychlostní komunikace R 49 Hulín - Bratřejov, Posouzení vlivů koncepce na životní prostředí“, Transconzult s.r.o. Hr. Králové leden 1998“. Jde o koncepční posouzení na základě něhož byla schválena změna ÚP VÚC ZA č. 2. Řešení rychlostní komunikace R49, které je navrhováno v oznámení, v rozporu s výše uvedeným koncepčním posouzením:

  • V Zádveřicích-Rakové nepočítá s realizací R49 ve stopě stávající I/49 (což bylo vyhodnoceno jako doporučená varianta), ani severním obchvatem Zádveřic (jiná posuzovaná varianta), ale je trasováno souběžně podél jižního okraje silnice I/49. Z většího záboru intravilánu obce pochopitelně vyplývá nutnost zbourat větší počet domů.
  • Ve Vizovicích nerespektuje, že jediným v minulosti projednávaným a doporučeným řešením je tunelová varianta pod Lázeňskou ulicí. V oznámení je na rozdíl od tunelu navrhován most nad obydleným údolím Lázeňské ulice. Z tohoto rozdílu opět plyne nutnost zbourat větší počet domů a také významné zhoršení kvality životního prostředí v intravilánu Vizovic.
  • V katastru Lhotska je rychlostní silnice R49 trasována jižně od zástavby obce, koncepčním posouzením však byla doporučena severní varianta.

Dva první výše uvedené rozpory (v části Zádveřice-Raková a Vizovice) platí i ve vztahu k Dopravně-urbanistické studii: „Dopravně urbanistická studie Rychlostní komunikace R49 Hulín - Bratřejov - hranice okr. Zlín (zpracovatel VIAPONT, listopad 1997)“, na kterou se investor odvolává v oznámení na str. 10., byť neuvedl celý název této studie (viz níže).

Řešení R49, které je navrhováno v oznámení je dále v rozporu s textovou částí změny ÚP VÚC ZA č. 4, kde je na str. 14. uvedeno: „Obytná zástavba ve Vizovicích bude větší částí podejita tunelovou variantou.“ Rozpor spatřujeme v tom, že místo tunelu pod obytnou zástavbou, je dnes navrhován most.

Stavba 4904 Pozděchov – Horní Lideč a stavba 4905 Horní Lideč – hranice ČR/SK (Střelná)

Dále investor uvádí, že: „Podkladem pro konečný výběr trasy vedení R49 byla Vyhledávací studie a Dopravně-urbanistická studie R49 (VIAPONT 1998). V rámci těchto studí byly porovnávány jednotlivé navržené varianty rychlostní silnice, a to z hlediska dopravního, ekonomického i ekologického.“ Upozorňujeme, toto tvrzení je irelevantní, jelikož zmíněné studie se zabývaly trasou R49, která končila u Bratřejova (jak vyplývá z jejich názvu, který investor raději neuvedl) a netýkala se předmětného úseku.

Ke všem oznámením:

Investor v oznámeních na str. 10 odůvodňuje jednovariantní řešení uvedením, že toto: „Vychází ze Studie proveditelnosti a účelnosti Rychlostní silnice R49 Hulín – Hranice ČR/SR (Střelná) (Viapont, Mott MacDonald, 2004)...“ Upozorňujeme, že uvedená studie nikdy nebyla koncepčně posouzena z hlediska zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Upozorňujeme, že investor uvedl neúplné a matoucí názvy studií na které se odkazuje na str. 10, když odůvodňuje jednovariantnost záměru. Správně má být nikoliv: „Vyhledávací studie a Dopravně-urbanistická studie R49 (VIAPONT 1998)“, ale zřejmě „Dopravně urbanistická studie Rychlostní komunikace R49 Hulín - Bratřejov - hranice okr. Zlín (zpracovatel VIAPONT, listopad 1997)“ a domníváme se také, že chybně uvedl rok zpracování, má být 1997, nikoliv 1998. Dále vytýkáme, že investor tyto studie, na které se odvolává při odůvodňování jednovariantnosti („Vyhledávací studie a Dopravně-urbanistická studie R49 (VIAPONT 1998)“) nezařadil mezi „Literaturu související bezprostředně se záměrem“ a dále, že tyto studie chybí ve spisu zjišťovacího řízení. Nepokládáme za přijatelné, aby byly jako podklad akceptovány listiny s nepřesnými (matoucími) názvy, které navíc chybí ve spisu a veřejnost se s nimi nemůže seznámit a vyjádřit se k nim.

Dále upozorňujeme, že zpřístupnění jedné z podkladových studií nám bylo investorem, dle našeho názoru, nezákonně odepřeno. Důkazem je zápis z jednání dne 28. 11. 2006, s vyjádřením ing. Purdjakové na str. 4, a dále odpověď na žádost o informace ze dne 5. 12. 2006 (Oba dokumenty viz příloha. S obsahem zápisu nesouhlasíme, jelikož nevystihuje průběh jednání, odepření informací však popisuje pravdivě).

Dále vytýkáme, že všechna čtyři oznámení mají v elektronické podobě ve vlastnostech dokumentu zakázáno kopírování (náhled okna viz. příloha). S takovými soubory nelze plnohodnotně pracovat. Žádáme o opravu vlastností všech čtyř oznámení, tak aby bylo možné kopírovat jejich text.

Žádáme dále, aby dokumentace obsahovala zodpovězení níže uvedených otázek a reagovala na vyjádření k jednotlivým problémům:

V oznámeních nelze nalézt žádné informace o postupu stabilizace koridoru rychlostní silnice R49 v ÚP VÚC Zlínské aglomerace a v ÚP VÚC Beskydy.

Otázka č. 1: Kdy, jakým způsobem a na nákladě kterých podkladů se koridor rychlostní silnice R49 stal součástí ÚP VÚC Zlínské aglomerace a v ÚP VÚC Beskydy? Kdy, jakým způsobem a na nákladě kterých podkladů byl tento koridor koncepčně posouzen podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí?

V oznámeních nelze nalézt žádné informace o přeshraničním posuzování koncepce, či záměru rychlostní silnice R49, podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Otázka č. 2: Proběhlo takové mezistátní posouzení? Kdy, jakým způsobem a na nákladě kterých podkladů byl koncept, či záměr rychlostní silnice R49 mezistátně posuzován?

Vyjádření č. 2: Domníváme se, že má-li záměr R49 navázat na plánovanou R6 na Slovensku, dojde v budoucnu ke spojení dvou zemí pomocí rychlostní komunikace a tím bude také závažně ovlivněno životní prostředí na území jiného státu. Proto by měl být záměr posouzen mezistátně.

Všechna oznámení na str. 10 uvádí: „Od MÚK Lípa vede komunikace v souběhu se stávající I/49, mimo intravilán obcí.“

Otázka č. 3: Jakým způsobem a na základě jakých podkladů došel zpracovatel k tomu to tvrzení?

Vyjádření č. 3: Z mapových podkladů vyplývá, že trasa R49 je vedena přes intravilán Zádveřic-Rakové, Vizovic a Bratřejova.

Oznámení na str. 10 uvádí: „Podkladem pro konečný výběr trasy vedení R49 byla Vyhledávací studie a Dopravně –urbanistická studie R49 (VIAPONT , 1998).“

Otázka č. 4: Jde patrně o studii: „Dopravně urbanistická studie Rychlostní komunikace R49 Hulín - Bratřejov - hranice okr. Zlín (zpracovatel VIAPONT, listopad 1997)“, navrhující průchod R49 intravilánem města Vizovice ve formě tunelu a ve více různých variantách. Tyto varianty jsou následně v dokumentu: „Rychlostní komunikace R 49 Hulín - Bratřejov, Posouzení vlivů koncepce na životní prostředí, Transconzult s.r.o. Hr. Králové leden 1998“ koncepčně posouzeny z hlediska jejich vlivy na životní prostředí. Proč v oznámeních tyto skutečnosti nejsou pravdivě uvedeny? Proč jsou v oznámeních zkomoleny názvy výše uvedených studií?

Vyjádření č. 4: Domníváme se, že problémem může být vysoká cena výstavby rychlostní silnice (resp. ekonomická neefektivnost záměru) a snaha „ušetřit“ finanční prostředky vypuštěním tunelového úseku chránícího obytnou zástavbu Vizovic.

Otázka č. 5: Proč není v oznámení věnován náležitý, prostor a větší pozornost závažné skutečnosti, že trasa R49 prochází nad obcí Pozděchov územím PHO I. stupně a že prochází v blízkosti zdrojů pitné vody v katastrálních územích Lhotsko a Bratřejov?

Vyjádření č. 5: Obce přijdou realizací a provozem rychlostní silnice R49 o vlastní zdroje pitné vody a jejich obyvatelé se v lepším případě stanou závislými na infrastruktuře, která pitnou vodu přivede z jiných oblastí. Kým a jak bude tato újma kompenzována?

V oznámeních zpracovatel uvádí: „V období výstavby rychlostní silnice mohou být vlivem přepravy materiálů zasažena území dalších obcí – konkrétní výčet není v této fázi přípravy projektu k dispozici. Zdroje materiálu a přepravní trasy budou vymezeny dodavatelem stavby a lze je případně korigovat z hlediska možných dopadů na ŽP.“

Vyjádření č. 6: V dané lokalitě není síť vedlejších silnic, po kterých by mohla být vedena přeprava stavebních materiálů a lze předpokládat významnější vliv na životní prostředí při realizaci stavby v blízkosti stávajících komunikací (hlavně I/49). Tento vliv by měl být komplexně posuzován z hlediska vlivu na ŽP a obyvatelstvo (emise, hluk, vibrace a další). Pro etapu výstavby žádáme specifikovat dobu trvání stavby podle úseků, četnost nákladní dopravy a trasy stavební dopravy. V širším regionu není mnoho kapacitních prostorů pro ukládání takového množství hlušiny, aby nebylo možné je specifikovat a v souvislosti s přepravou po silničních spojnicích vytipovat oblasti přepravou postižené.

Otázka č. 7: Proč je v dokumentaci oznámení stále uvažováno s oboustrannou odpočívkou „Vizovice km 37,800“, když v posuzování SEA konceptu změny ÚPD SÚ Vizovice č. 12, bylo upozorněno paní Z. Kadlecovou na chybějící odůvodnění tohoto záměru z hlediska záboru ZPF.

Vyjádření č. 7: Požadujeme konkrétní posouzení této části stavby, jako potenciálního zvýšeného rizika úniku ropných látek, hluku a škodlivých emisí z parkujících a popojíždějících vozidel.

Otázka č. 8: Potřeba realizace R49 je mimo jiné zdůvodňována i potenciálním snížením nehodovosti v daných úsecích. Z jakého dokumentu zpracovatel vychází?

Vyjádření č. 8: Vizovickým vrchům není známo, že by v daných úsecích, byla neobvykle vysoká nehodovost.

Na str. 66 v oznámení zpracovatel uvádí: „Samotná stavba 4903 může ovlivnit kvalitu životního prostředí především v obcích, kterých se přímo dotýká (Zádveřice, Vizovice).“

Otázka č. 9: Stavba neovlivní kvalitu životního prostředí v obcích Lhotsko a Bratřejov?

Vyjádření č. 9: Dle mapových podkladů oznámení je R49 trasována v těsné blízkosti obytné zástavby i těchto obcí.

Na str. 70 v oznámení zpracovatel uvádí: „V rámci dokumentace EIA bude třeba pro podrobné zhodnocení vlivu stavby na ŽP a obyvatelstvo doplnit následující:“

Otázka č. 10: Proč zde není uvedena nutnost zpracovat krajinářské hodnocení a provést komplexní biologické hodnocení minimálně ve dvou po sobě jdoucích vegetačních sezónách?

Vyjádření č. 10: Požadujeme provedení komplexního biologického hodnocení, s uvedením použitých metodik. V rámci biologického hodnocení požadujeme zmapovat migrační trasy obojživelníků a savců s návrhem opatření ke kompenzaci a minimalizaci nepříznivých důsledků stavby. Biologické hodnocení požadujeme provést minimálně ve dvou po sobě jdoucích letech a kontinuálně na celém území, které má být dotčeno výstavbou a provozem rychlostní komunikace, včetně přivaděčů, MÚK, odpočívek a souvislých staveb. Dále požadujeme vypracování krajinářského hodnocení podle některé z respektovaných metodik (od Ing. arch. Ivana Vorla, Ing. Igora Míchala či dle metodiky Romana Bukáčka a Petra Matějky ze Správy CHKO ČR), ačkoliv nejsou oficiálně schválené, či MŽP jednoznačně doporučované.

Otázka č. 11: Proč v oznámení není zmínka o časté inverzní, nepříznivé rozptylové situaci ve Vizovicích?

Vyjádření č. 11: Požadujeme vypracovat rozptylovou studii speciálně zaměřenou na celé katastrální území města Vizovic s ohledem na významné riziko nepříznivých rozptylových podmínek a inverzí v zimních měsících a její komplexní vyhodnocení (emise pevných částic PM10, emise benzenu, emise oxidu dusíku). V rozptylové studii požadujeme kromě škodlivin uvedených v oznámení vyhodnotit koncentrace benzenu a benzo(a)pyrenu a vliv těkavých organických látek z dopravy na vznik přízemního ozónu. Provést přímo ve Vizovicích monitoring kvality ovzduší pomocí mobilní monitorovací stanice minimálně po dobu topné sezóny (nespoléhat na údaje ČHMU z nejbližší meteorologické stanice). Dále doporučujeme v dokumentaci identifikovat místa (oblasti) na R49 a v jejím okolí s nepříznivými rozptylovými podmínkami (podle variant), kde automobilový provoz může způsobit místní nadlimitní zvýšení koncentrací škodlivých látek a negativně tak ovlivnit zdraví obyvatel.

Vyjádření č. 12: U intenzit dopravy je v tabulkách uvedeno rozdělení dopravy na osobní a těžkou. Požadujeme rozdělit dopravu na osobní vozidla, lehká nákladní vozidla a těžká nákladní vozidla. Podrobně zdůvodnit nárůsty a poklesy intenzit dopravy na stávající silniční síti po realizaci R49. Hodnoty v tabulkách „intenzity dopravy“ uvést pro osobní, lehkou a těžkou nákladní dopravu. Uváděné intenzity dopravy dle dříve provedených dopravních průzkumů vycházejí ze sčítání v r. 2000 a jsou v současné době zastaralé. Požadujeme, aby součástí dokumentace byl aktualizovaný dopravní model zpracovaný odbornou firmou, ve kterém bude vyhodnoceno reálné zatížení současných komunikací a R49 v roce realizace a v roce 2035. Dále znova přehodnotit potenciální negativní aspekt koncentrace a redistribuce dopravy v dané lokalitě (hrozící riziko koncentrace dálkové těžké dopravy v úzkém údolí Bratřejůvky) a posoudit jej z hlediska vlivu na ŽP a kvalitu života obyvatelstva v blízkosti budoucí R49.

S pozdravem Pavel Pečeňa
předseda o. s. Vizovické vrchy