R49

Dne 29. 11. 2006 bylo na internetu zveřejněno oznámení o Zahájení zjišťovacího řízení pro 4 úseky plánované rychlostní slinice R49.

Jak napsat stanovisko k zjišťovacímu řízení

Cílem zjišťovacího řízení je vymezení informací, jenž by měly být zahrnuty v dokumentaci EIA. Měli by jste uvést, která témata požadujete v dokumentaci EIA zpracovat a posoudit. Také je vhodné upozornit na chyby a nedostatky vyskytující se v oznámení. Záměry by měly být posuzovány ve variantách (minimálně u záměrů z přílohy č. I. to ustanovení § 6 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb. výslovně ukládá). Pokud oznámení zjišťovacího řízení žádné hlavní varianty záměru neobsahuje, nebo pokud je považujete za nevhoné, navrhněte varianty vlastní.

K podání účinného stanoviska je velmi potřebné seznámit se s obsahem oznámení, včetně jeho příloh a podkladů a pokud možno i s dalšími informacemi, které jsou, či mohou být, pro posuzování důležité (SEA, územní plán, územně plánovací podklady, ...). Vyjádření k zjišťovacímu řízní může vypadat třeba takto:

Ministerstvo životního prostředí
odbor EIA/IPPC
Vršovická 65
100 10 Praha 10

Dne ...........................

Věc: Stanovisko k zjišťovacímu řízení pro silnici R49 na Zlínsku

Žádám Ministerstvo životního prostředí, aby uložilo posouzení variantního vedení rychlostní silnice R49 v procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Navrhuji zpracovat variantu, která se bude od řešení navrhovaného v oznámení zjišťovacího řízení (prosinec 2006) lišit:

1) Umístěním tak, že v Zádveřicích-Rakové půjde silnice R49 ve stopě dnešní komunikace I/49, případně severně od Zádveřic a jižně od Rakové. Pod Vizovicemi tunelem, kolem Lhotska ze severu, dále obejde Bratřejov z jihu a naváže na trasu navrhovanou v oznámení zjišťovacího řízení.

2) Kapacitně tak, že v úseku Fryšták - Hranice ČR nepůjde o čtyřproudou silnici, ale o silnici s nižší kapacitou.

3) Současně žádám, aby v navazujícím posouzení byly všechny čtyři úseky silnice R49, tj. R4902.2 až R4905, sloučeny do jednoho procesu posuzování, tzn. aby byla vypracována jedna dokumentace.

Svůj návrh odůvodňuji tak, že dnes navrhovaná varianta nerespektuje svým trasováním dřívější výsledky posuzování koncepce rychlostní silnice R49 (viz studie „Rychlostní komunikace R 49 Hulín - Bratřejov, Posouzení vlivů koncepce na životní prostředí“, Transconzult s.r.o. Hr. Králové leden 1998).

Návrh nižší kapacity silnice zohledňuje stanovisko MŽP k návrhu koncepce rozvoje dopravních sítí v České republice do roku 2010.

Spojení čtyř posuzovaných úseků R49 do jednoho řízení EIA navrhuji, jelikož všechny čtyři posuzované úseky R49 na sebe přímo navazují, tvoří jeden celek, jejich oddělená a samostatná realizace bez provedení sousedících částí se nepředpokládá, neměla by ani význam a zmíněné úseky jsou také projednávány ve stejném časovém období, proto ani jejich oddělené posuzování není vhodné.

Předem děkuji za řádné zohlednění mých připomínek.

......................................................
podpis

Jméno, příjmení a adresa odesílatele:

...........................................
...........................................
...........................................
...........................................

Zde si můžete stáhnout tiskovou verzi Stanoviska (rtf 17 kB).

Vyjádření k zjišťovacímu řízení může podat každý, je třeba jej doručit na MŽP v termínu 20 dní od data zveřejnění (8. 12. 2006) na úřední desce Kraje. Tedy v našem případě doručit (nikoliv odeslat) do 28. 12. 2006.

MŽP hodnotí nejen konkrétní došlá vyjádření, ale i jejich „hojnost“ a zapojení veřejnosti. Zjišťovací řízení má být ukončeno odůvodněným písemným závěrem MŽP do 30 dnů ode dne zveřejnění oznámení, tedy v našem případě do 7. 1. 2007. Podle tohoto písemného závěru ministerstva pak nechá investor (ŘSD) zpracovat dokumentaci EIA.

Další důležité body popsuzování záměrů dle zák. č. 100/2001 Sb. budou následovat takto:
  • Zpracování dokumentace EIA a možnost vyjádření k této dokumentaci
  • Zpracování posudku a možnost vyjádření k tomuto posudku
  • Veřejné projednávání dokumentace a posudku
  • Vypořádání obdržených písemných vyjádření s návrhem stanoviska
  • Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí

Potřebné dokumenty

Zpět na hlavní stránku ↑