R49

Situace v Zádveřicích I.

Pro obec Zádveřice byl aktuálně předložen návrh na změnu územního plánu, v rámci jehož projednávání vyšly najevo závažné skutečnosti, které zásadním způsobem ovlivní život všem obyvatelům obce.

Trasa rychlostní komunikace R49 (čtyřproudové komunikace dálničního typu!) není navrhována tak, jak se domnívali občané, tzn. rozšíření stávající komunikace I49 (spojnice Zlín - Vizovice)! Trasa je vyprojektována s cca 25metrovým odstupem souběžně nad stávající komunikací, a to po celé délce katastru obce (od konce Lípy až po začátek Vizovic).

Jejím cílem je propojení dálniční sítě ČR s dálniční sítí Slovenska, čímž se vytvoří nejkratší (čtěte nejfrekventovanější) spojnice mezi západní a východní Evropou (vznikne osa Norimberk, Plzeň, Praha, Brno, Žilina, Košice, Užhorod). Důsledkem bude navýšení stávající dopravy o dalších 25 - 33 tisíc vozidel za 24 hodin!!! Tyto skutečnosti budou mít následující důsledky:

  • Cca 40 rodinám bude vyvlastněn pozemek nebo zbořen dům.
  • Stavební "zářez" pro R49 je plánován v místech, kde se vyskytují trvalé problémy se sesuvy půdy (viz stavba podchodu), což v mnoha ohledech ohrozí další majitele domů v bezprostřední blízkosti (pramen studny, statika domu atd.).
  • R49 rozdělí obec na dvě části. Pro jižní část obce se značně zhorší dostupnost veřejných služeb a dopravy pro obyvatele a zejména jejich děti při cestě do školy a zaměstnání. Tímto zásahem bude další přirozený rozvoj Zádveřic znemožněn!
  • Navrhovaná varianta prochází obcí a pokračuje několik kilometrů po úpatí přírodního parku Vizovické vrchy. Dojde k nenapravitelné destrukci přirozené krajinné scenérie, což trvale poškodí ráz zdejší krajiny!
  • Velká část obce se nachází pod navrhovanou komunikací ve špatně odvětraném údolí s častým výskytem inverzí. Značný nárůst koncentrace silničního smogu negativně dopadne na všechny obyvatele a jejich děti!
  • Situování R49 do obydlené zóny zásadním způsobem a trvale zvýší hladinu hluku většině obyvatel obce!
  • V konečném důsledku realizace R49 v navrhované podobě způsobí pád cen pozemků a nemovitostí.
  • Počet obyvatel se bude snižovat, protože nebude zájem o bydlení v takovémto prostředí.

Je zřejmé, že pokud se občanům nepodaří zabránit realizaci navrhované varianty trasy R49, je na místě zvážit jakékoliv další investice a setrvávání v této lokalitě…

P. Drha

Další článek >

Vizovická vrba č. 9, červen 2006