R49

Situace v Zádveřicích II.

Vážení spoluobčané, v minulém mimořádném čísle Vizovické vrby jsme vám poskytli tyto první informace o dopadech plánované výstavby R49 na obec Zádveřice:

  • Trasa je vyprojektována s cca 25metrovým odstupem souběžně nad stávající silnicí Zlín - Vizovice, a to po celé délce katastru obce.
  • Jedná se o mezinárodní čtyřproudovou spojnici české a slovenské dálniční sítě s předpokládaným průjezdem více než 30 tisíc vozidel denně.
  • S ohledem na její umístění přes obydlenou část obce a s tím, že většina obyvatel žije v údolí pod komunikací, dojde ke zhoršení životního prostředí ve všech aspektech.

Rádi bychom vás informovali o dalších skutečnostech:

Proti plánované variantě trasy R49 vznikla petice, ke které za 14 dnů připojilo svůj podpis 83% obyvatel Zádveřic. Svoji solidárnost projevilo svým podpisem i téměř 40% obyvatel Rakové.

Na základě této aktivity bylo svoláno mimořádné zastupitelstvo obce, kterého se zúčastnil i krajský radní zodpovědný za oblast dopravy, pan Petr Hradecký. Tento zde konstatoval, že stávající trasa je výsledkem desetiletého jednání?! Toto "desetileté projednávání" jsme ověřovali s následujícími zjištěními:

  • Z dokumentace na obecním úřadě vyplývá, že od roku 1995 až do roku 2000 tehdejší obecní zastupitelstva i starosta vytrvale odmítali aktuálně navržený koridor a usilovali o trasování nezastavěnou oblastí mezi místními částmi Zádveřice a Raková.
  • Na tato zamítavá stanoviska státní instituce ani kraj nereagovaly (!) a v roce 2002 předložil kraj návrh změny územního plánu VÚC (velkého územního celku) Zlínské aglomerace s tím, že trasu R49 umístili do aktuálního koridoru. Tehdejší zastupitelstvo 28. 8. 2002 tento záměr kraje schválilo s argumentací, že pokud by tak neučinilo, nebylo by možné v obci provádět jakoukoliv stavební činnost. Tehdy se však jednalo pouze o "návrh" územního plánu!
  • 24. 10. 2003 vydal Krajský úřad veřejnou vyhláškou návrh zadání změny VÚC Zlínské aglomerace č. 4, který spočíval v převedení koridoru pro R49 v úseku Zádveřice - Bratřejov ze směrné (navrhované) do závazné části územně plánovací dokumentace a zařazení této stavby do veřejně prospěšných staveb. Vzhledem k tomu, že již dále obec žádné námitky nevznesla, krajské zastupitelstvo uvedenou změnu jako závaznou 22. 9. 2004 schválilo!
  • 15. 12. 2004 pak naše obecní zastupitelstvo záměr pořízení změny územního plánu obce v souladu s VÚC Zlínské aglomerace (stávající variantu trasy R49) schválilo!
  • 26.10. 2005 zastupitelstvo obce schválilo pořízení změny č. 6 územního plánu obce Zádveřice-Raková, tzn. vymezení průběhu trasy R49 a napojení pravobřežní komunikace v katastru obce.
  • Co z předchozích odrážek vyplývá? Obci byla vždy předkládána pouze stávající varianta obydlenou částí obce a v momentech, kdy bylo možné situaci zvrátit, zastupitelstvo tak bohužel neučinilo a ani odpovídajícím způsobem neinformovalo občany. Až nyní, po té, co se drtivá většina obyvatel postavila proti současné trase R49, zastupitelé začali konat a revokovali (zrušili) výše uvedené usnesení z 15. 12. 2004 a 26. 10. 2005 … což pravděpodobně nemá žádný "věcný" účinek.

Poslední aktivitou bylo setkání na obecním úřadě dne 10. 7. 2006, které iniciovala senátorka Alena Gajdůšková. Výsledkem byl následující požadavek zúčastněných občanských sdružení: "Chceme, aby byl vypracován jiný návrh trasy komunikace R49, který by byl pokud možno pro všechny přijatelný a šetrnější k životnímu prostředí!" A právě z tohoto požadavku vyplývá další postup. Je nezbytné, aby se urychleně naše obecní zastupitelstvo rozhodlo, jestli chce pro obyvatelstvo i přírodu přijatelnější trasu R49. Na základě takového rozhodnutí může být vyžádáno zpracování nové trasy a vyhotovení komplexní srovnávací studie obou variant. V případě, že výsledek srovnání bude pro novou trasu pozitivní, vznikne reálná možnost změnit stávající koridor. A i kdyby byl výsledek negativní, alespoň se všichni dozvíme, proč je stávající trasa pro Zádveřice "tou nejlepší"!

ing. P. Drha, V. Štipák

Další článek >

Vizovická vrba č. 10, červenec 2006