R49

Zjišťovací řízení pro 2. úsek Silnice II/490
a Obchvat Zálešné

Vážení občané,

dne 2.7.2007 končí lhůta pro doručení vyjádření k tzv. zjišťovacímu řízení pro záměr Silnice II/490 a Obchvatu Zálešné. Jedná se o dvě navazující části Přivaděče, který má spojit rychlostní silnici R49 se Zlínem. Zjišťovací řízení je součástí procesu podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů záměru na životní prostředí a může se k němu vyjádřit KAŽDÝ.

Silnice II/490 má vést od R49 u Fryštáku přes Kostelec a Vršavu a končit pod Burešovem, kde má být nová okružní křižovatka. Silnice II/490 je navržena jako čtyřpruh o šířce 20,0 – 24,5 metru se středním dělícím pásem. Předmětem zahájeného řízení je 2. úsek této silnice, 1. úsek podle zákona č. 100/2001 Sb. zatím nebyl zkoumán.

Obchvat Zálešné má začínat na budoucí okružní křižovatce pod Burešovem, vede po severním okraji Zálešné, u nemocnice se stáčí k jihu a průchodem přes zástavbu se má napojit na ulici Zálešná XII, ulici Podvesná XVII a třídu T. Bati. Uvedené ulice se mají rozšířit. Obchvat Zálešné je navržen jako dvoupruh o šířce 9 metrů.

Zamýšlená podoba Přivaděče je však podle našeho názoru nevhodná. Přivaděč svou nadměrnou kapacitou (v prvním a druhém úseku dělený čtyřpruh) přiláká do obytných a rekreačních částí Kostelce, Vršavy, Zálešné, Podvesné a Obecin novou tranzitní automobilovou dopravu.

Při vědomí destruktivních důsledků uvedeného záměru a dále skutečnosti, že Přivaděč je náš společný problém, Vám nabízíme, aby jste využili zákonné možnosti a požadovali vypracování a posouzení vhodnějších alternativ záměru.

Požadujeme především, aby byl záměr přivaděče projednáván a hodnocen koncepčně, jako jeden celek a ne jako tři oddělené záměry. Dále m.j. chceme dosáhnout zpracování varianty silnice s nižší kapacitou, která nebude lákat tranzitní dálkovou dopravu. Navrhujeme také zpracování alternativ s jiným trasováním, dva z těchto tří návrhů se opírají o odborný materiál, který je dnes bezdůvodně ignorován.

Tiskovou verzi stanoviska občanů si můžete stáhnout zde (pdf 61 kB).

Tisková verze průvodního dopisu je tady (pdf 61 kB).

Děkujeme za podporu.

Krajský úřad Zlínského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

Věc: Stanovisko k zjišťovacímu řízení „Silnice II/490: Zlín, propojení I/49 – R49, 2. úsek“ a "Obchvat Zálešná" (dále oba záměry jen Přivaděč)

Žádám Krajský úřad, aby v závěru uvedených zjišťovacích řízení:

1) Nařídil provedení celého procesu EIA, včetně zpracování dokumentace, posudku a veřejného projednání.

2) Rozhodl o vyhotovení jedné dokumentace pro všechny úseky Přivaděče od napojení s R49 po napojení s I/49.

3) Uložil zpracování variantních vedení Silnice II/490, jenž se budou lišit:

a) kapacitně tak, že půjde o modernizovaný dvoupruh (kategorie S 11,5/80, S 11,5/60), který je pro účely Přivaděče cílové dopravy dostačující
b) časově tak, aby výstavba Přivaděče nezpůsobila přivedení tranzitní dopravy do obytného území Zlína
c) trasováním tak, že silnice bude vedena po břehu Fryštácké přehrady, dle varianty, která je hodnocena v posouzení Přivaděče z října 2001 jako výhodnější.

4) Uložil zpracování variantních vedení Obchvatu Zálešné, jenž se budou lišit trasováním tak, že:

a) mezi křižovatkou pod Burešovem a nemocnicí půjde silnice obchvatu severněji, ve větší vzdálenosti od obytné zástavby
b) obchvat bude napojen na I/49 východně od Zlína za Boněckým rybníkem, dle návrhu obsaženého ve Studii proveditelnosti z roku 2005.

5) Uložil podrobné zpracování vlivů všech variant na hlukovou situaci, rozptylovou situaci, krajinný ráz a rekreační funkce území, včetně návrhů eliminačních a kompenzačních opatření.

Silnice II/490: Zlín, propojení I/49 – R49, 2. úsek

Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení „Silnice II/490: Zlín, propojení I/49 – R49, 2. úsek“ (pdf 36 kB)

Mapa - Silnice II/490: Zlín, propojení I/49 – R49, 2. úsek

Silnice II/490: Zlín, propojení I/49 – R49, 2. úsek

Obchvat Zálešná

Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení „Obchvat Zálešná“ (pdf 36 kB)

Mapa - Obchvatu Zálešné

Obchvat Zálešná

Miroslav Mach
e-mail: mirek_mach@seznam.cz
Mobil: 605 474 617

Zpět na hlavní stránku ↑