R49

Unie pro řeku Moravu, občanské sdružení založené dle zákona
č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění
IČO: 60552417, http://www.uprm.cz/
Adresa pro doručování: Miroslav Mach, Obchodní 1324, 765 02 Otrokovice
E-mail: machmiroslav@volny.cz

Krajský úřad Zlínského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Tř. Tomáše Bati 21, PO box 220
761 90 Zlín

Ve Zlíně, dne 17. 1. 2008

Věc: Stanovisko k dokumentaci EIA „Silnice II/490: Zlín, propojení I/49-R49, 2. úsek“

Žádáme vrácení dokumentace a její doplnění, z níže uvedených důvodů:

 1. Nebylo provedeno zpracování kumulace a synergického efektu se záměrem Obchvatu Zálešná, ačkoliv tento požadavek uložil Krajský úřad v závěru zjišťovacího řízení.
 2. Zpracovatel dokumentace se nevypořádal s požadavkem Karla a Kateřiny Vondráčkových na zohlednění záměru Pravobřežní komunikace.
 3. Nebylo provedeno srovnání záměru s variantou dvouproudé silnice s odůvodněním, které hájí návrh investora, ale nevyvíjí rovnocennou snahu hledat způsoby realizace alternativního řešení. Souhlasíme, že dvouproudá silnice bez provedení jiných opatření a bez změny dosavadního vývoje by očekávané dopravní kapacitě nestačila. Nemůžeme se ale ztotožnit s formálním přístupem zpracovatele, který se nezabýval žádnými opatřeními a nástroji, jenž mohou alternativní silnici učinit dostačující. A dále nesouhlasíme ani s paradigmatem stálého a fatálně nezměnitelného růstu dopravních intenzit. Proč by měly dlouhodobě růst, když těžba ropy stagnuje a začíná klest? Z odhadů vývoje, který dáváme k dispozici ( „Ropný zlom“) vyplývá, že komunikace bude zprovozněna v období po ropném zlomu, kdy už nelze počítat s nárůstem dopravy. Mimo to, žádoucí snížení dopravní intenzity na kapacitu dvoupruhu lze dosáhnout výstavbu záchytného parkoviště (např. v oblasti MÚK Fryšták, nebo průmyslové zóny Holešov) s přestupem na MHD v kombinaci se zavedením mýtného (i pro osobní automobily) na trase mezi záchytným parkovištěm a Zlínem. Výhodami dvoupruhu jsou ušetření přeložky potoka, menší zábor údolní nivy, nižší náklady, rychlejší realizace, menší riziko škod a chybných investic při změně vývoje dopravních intenzit.
 4. Předpovědi intenzit vychází z nepravděpodobné premisy lineárního a nekonečně pokračujícího růstu motorizace společnosti, tento trend se ale může obrátit. Ba je téměř jisté, že jednou k tomu dojde. Automobilová doprava jejímž potřebám má záměr sloužit, je zcela závislá na ropě. Ropa je ale neobnovitelným zdrojem a její zásoby byly už z velké části spotřebovány. Je pouze otázkou času, kdy cena pohonných hmot dosáhne hranice, která povede k zastavení růstu a postupnému ústupu automobilové dopravy. Z odhadů předpokládaných intenzit je zřejmé, že oznamovatel nebral hledisko ceny pohonných hmot vůbec v úvahu.
 5. Časový výhled roku 2015 zvolený v prognózách dopravy je příliš krátký, než aby mohl být dostatečně vypovídající. Předpokládáme, že stavba je zamýšlena k dlouhodobému užívání a proto měl být zvolen vzdálenější horizont, nejlépe rok 2040, tak jako v 1. úseku stejné silnice. Je třeba také přihlédnout ke zkušenosti, že většinu nových dopravních staveb se investorům nedaří zprovoznit v plánovaném termínu.
 6. Dokumentace chybně předpovídá intenzitu dopravy po realizaci záměru ve stejné hodnotě (27366 aut celkem) jako v případě nulové varianty (viz. tabulky na str 43). Takové východisko odporuje obecnému konsenzu. Dopravní intenzita je z velké části daná typem silnice, její kapacitou a stupněm komfortu (uvedenému vztahu se říká dopravní indukce, čím více dopravní infrastuktury, tím více dopravního provozu). Vzhledem k výraznému rozdílu podmínek mezi nulovou variantou a hotovým záměrem, nelze očekávat stejné hodnoty počtu aut. Stejnou chybou je zatížena také akustická a rozptylová studie. K doložení jevu dopravní indukce dáváme do přílohy práci Petra Kurfürsta „Řízení poptávky po dopravě jako nástroj ekologicky šetrné dopraví politiky“.
 7. V dokumentaci postrádáme biologické hodnocení. Stejnojmenná příloha opět nesplňuje náležitosti § 18 vyhl. č. 395/1992 Sb. Chybí zejména:
  • Biologický průzkum který by zachytil faunu a flóru v celém vegetačním období. Zatím vůbec nebyli zkoumáni motýli, mravenci, čmeláci, korýši, ryby, jen částečně pak rostliny.
  • Dostatečně podrobné grafické podklady (cca 1:10000), z těch dosavadních není jasné kudy přesněji potok teče, jak má tvarované meandry, kde v dotčené ploše a na blízkých pozemcích byly zaznamenány ohrožené druhy (ťuhýk obecný, lejsek šedý, užovka obojková, slepýš křehký, svída krvavá jižní, divizna jižní rakouská,...). Není z toho zřejmé, kde a konkrétně co se navrhuje. Rozdělení na Plochy pro ÚSES, plochy pro revitalizaci a Plocha pro dopravu je naprosto nedostatečné, pod vyšrafovanými plochami mapy není v malém měřítku 1:900 nic vidět.
  • Zpracování variant záměru.
  • Řešení přeložky potoka ve variantním provedení, s ohledem a poznatky z terénu zaznamenané v grafických podkladech. Právě v přeložce vodního toku spočívá největší zásah do přírody a krajiny a ten by neměl být prováděn bez vztahu k biologickým datům, jak se o to pokouší příloha č. 9, která má zřejmě technoktatickým způsobem nahradit biologické hodnocení.
  • Problematika překrytí Fryštáckého potoka stavbou okružní křižovatky. Domníváme se, že potok by bylo vhodné odklonit mimo křižovatku (viz. kumulace s Obchvatem Zálešná), aby neprocházel pod jejím rozměrným tělesem.
 8. V dokumentaci se nenavrhují žádná konkrétní kompenzační opatření která by měla vztah k vodnímu toku a jeho údolní nivě. Přestože navrhovaná přeložka vodního toku je nejzávažnější újmou do významných krajinných prvků a přírodních procesů a fyzicky tyto VKP a procesy redukuje a degraduje, tak přístup zpracovatele k této skutečnosti je zcela formalistický. V podstatě navrhuje jen "chirurgicky čistou amputaci" s ozeleněním bez náležité fyzické (územní) kompenzace. Je příznačné, že pozemky pro dopravní stavby se vykupují, postižení majitelé budou finančně odškodněni, ale v případě ploch, které slouží veřejnému zájmu ochrany přírody se škoda územně ani finančně nevyčísluje a neplánuje se ani žádná prostorová kompenzace.
 9. Dokumentace nenavrhuje žádné konkrétní migrační průchody pro zvířata. Oproti nedostatečnému zohlednění této otázky v oznámení, nedošlo k žádnému zlepšení.
 10. Dokumentace je špatně přístupná, těžko použitelná a uživatelsky nepřátelská. Zpracovatel dokumentace místo aby zveřejnil soubory v původní elektronické podobě, tak je vytiskl, pracně oscanoval a ve formě obrázků uložil do pdf a zipu. Důsledkem je nemožnost hledání slov, nemožnost kopírování, obrovský datový objem zipu (100 MB) i dokumentace (15 MB), který nejde lehce stáhnout.

V nové dokumentaci požadujeme:

Ad. 1. a 2.

Zpracování kumulace a synergického efektu se záměrem Obchvatu Zálešná a Pravobřežní komunikací. Žádáme o grafické znázornění okružní křižovatky pod Burešovem, a jejího okolí, kde se tečují Obchvat Zálešná, Pravobřežní komunikace a Silnice II/490. Grafický návrh by měl znázornit napojení Pravobřežní komunikace na Silnici II/490. Dle SEA Pravobřežní komunikace by mělo jít o mimoúrovňovou křižovatku, v rozporu s tím dokumentace k Silnici II/490 žádnou mimoúrovňovou křižovatku nezmiňuje. Součástí by mělo být vyčíslení kumulovaného vlivu emisí škodlivých látek a hluku v zájmovém území, kde budou synergicky působit tří nové silnice. Hrozící nešťastné zaklenutí Fryštáckého potoka tělesem okružní křižovatky je problémem na hranici s Obchvatem Zálešná, ale žádná dokumentace jej neřeší, ačkoliv obě dokumentace měly obsahovat kumulativní a synergické efekty. Zpracovatel by měl zvážit a navrhnout odklon potoka východním směrem tak, aby nebyl překryt rozměrným tělesem křižovatky.

Ad. 3.

Zpracovat variantní dvouproudou silnici, v případě potřeby včetně návrhu opatření a nástrojů, které její kapacitu učiní dostačující.

Ad. 4. a 5.

Žádáme, aby zpracovatel dokumentace aspoň zhruba predikoval cenu pohonných hmot v časové ose a její vliv na intenzitu automobilové dopravy do roku 2040. Pokud se zpracovatel neztotožňuje s východiskem závislosti dopravních intenzit na konečném a stále více drahém zdroji, nechť v dokumentaci vysvětlí kterými zdroji či technologiemi bude energie z ropy nahrazena, eventuálně proč ropa nahrazována být nemusí a uvede odkaz na odbornou literaturu ze které čerpá. K tomuto tématu dáváme do přílohy publikaci Trastu pro ekonomiku a společnost „Ropný zlom“, kde je objasněn vztah mezi produkcí ropy a celkovým objemem těžitelných zásob. Žádáme zvolit stejný časový výhled jako byl použit v oznámení k 1. úseku silnice, tj. rok 2040.

Ad. 6.

Opravit údaje o předpokládaných intenzitách dopravy.

Ad. 7., 8., a 9.

Doplnit biologické hodnocení dle textu výše a rozšířit jej o kompenzační opatření, která plošně nahradí zmenšení VKP Fryštáckého potoka a údolní nivy. K výkupu pozemků pro plnění funkce údolní nivy a vodního toku navrhujeme plochu dle grafického návrhu v příloze. V rámci Biologického posouzení navrhnout migrační průchody pro zvířata, včetně jejich umístění, rozměrů a upřesnění druhů zvířat, kterým mají sloužit.

Ad. 10.

Novou dokumentaci a její přílohy zveřejnit v původní elektronické podobě, která umožňuje standardní práci, tj. kopírování textových řetězců a hledání slov.

Pokud zpracovatel dokumentace nenalezl právní důvod k jakékoliv ochraně zvířat v útulku, nechť se zamyslí nad tím, zda otevřený chov při hladině hluku kolem 65 dB, značnými dávkami škodlivin a stresujících faktorů, není v rozporu se zákonem na ochranu zvířat proti týrání.

Dále žádáme, aby byla dokumentace spojena s navazujícím záměrem 1. úseku přivaděče. Víme, že to Krajský úřad už ve zjišťovacím řízení zamítl, s odůvodněním, že „záměry mají různé oznamovatele i investory“. Není ale jasné, jak uvedená okolnost brání, aby se investoři a oznamovatelé domluvili, když jejich stavby musí beztak výškově i šířkově navazovat, kapacitně souhlasit a časově být sladěny. Realizovat kterýkoliv úsek jednotlivě, by nemělo cenu. Proč tedy posuzovat jednu silnici na dvakrát odděleně? To může zavinit situaci, že výsledek posouzení jedné části nebude kompatibilní s nejlepším řešením navazujícího úseku. Tím hrozí zmaření celého procesu. Neprojednávání silnice v celku vytváří nátlak na správní orgány, aby zamítaly alternativní řešení.

S pozdravem Miroslav Mach
Člen Rady mluvčích Unie pro řeku Moravu

Přílohy: