R49

Právní pomoc občanům

Koncept dopisu Městskému úřadu Vizovice, uložit formulář ve formátu RTF.

Jméno, příjmení a adresa občana podávajícího námitku

..............................................................................................................

Městský úřad Vizovice
763 12 Vizovice

Ve Vizovicích, ...... června 2006

Věc: Námitka proti konceptu řešení návrhu rychlostní komunikace R49 v k.ú. Vizovice

Námitku podávám jako vlastník rodinného domu na ulici ...................................., č.p. .........., Vizovice a pozemku č. ................. v k.ú. Vizovice. Výstavbou rychlostní komunikace R 49 budou dotčena práva mne a mé rodiny.

Výstavbou a provozováním R 49 dojde k celkovému zhoršení kvality života mé rodiny. Dojde k navýšení škodlivých emisí, zejména k výraznému nárůstu průměrné koncentrace imisí oxidu dusíku. Dále dojde ke zvýšení hlučnosti. Rovněž lze očekávat negativní vliv světelného smogu z nočního automobilového provozu.

I když by byly splněny zákonné normy např. hluku cca 50 - 60 decibelů, přesto budeme žít v nevyhovujícím prostředí, na které jsme nebyli zvyklí.

Dům nás stál nemalé prostředky a výstavbou komunikace bude mít hodnotu minimální a dá se říct, že nebude prodejný.

Podávám následující námitky k výstavbě rychlostní komunikace R 49 v navržené trase

Žádám:

  1. Aby komunikace nebyla realizována v navržené trase.
  2. Pokud by bylo rozhodnuto R 49 realizovat, žádám, aby stávající navržená trasa byla posunuta minimálně o 2 000 - 2 500 m jižněji, tzn. mimo občanskou zástavbu Vizovic.
  3. Eventuelně, aby komunikace v zastavěné části Vizovic vedla tunelem.

Pokud nebude realizováno posunutí navržené Jižní trasy, žádám, aby byly splněny následující podmínky:

  1. trváme na vykoupení našeho rodinného domu včetně pozemku za ceny umožňující výstavbu podobného rodinného domu v nedotčené lokalitě.
  2. termín vykoupení realizovat minimálně 3 - 4 roky před předpokládaným začátkem výstavby tak, abychom si mohli zajistit náhradní bydlení.

...............................................

Na vědomí:
Krajskému úřadu ve Zlíně
Ředitelství silnic a dálnic Brno
Ministerstvu dopravy Praha

Další článek >

Vizovická vrba č. 9, červen 2006