R49

Územní plánování versus Regionální operační program pro NUTS II Střední Morava

Na webových stránkách města Vizovic proběhlo sdělení, že bylo vydáno "Oznámení o hodnocení vlivů koncepce na životní prostředí, (podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb) Regionální operacní program pro NUTS II Strední Morava" (PDF 265 kB)

Tento elaborát se skládá ze 37 stran a rádi bychom široké veřejnosti sdělili pár informací, které se budou přímo či nepřímo dotýkat připravované rychlostní komunikace R49. Oznámení bylo zpracováno v květnu 2006 na žádost předkladatele Olomoucké kraje a Zlínského kraje, zastoupeného hejtmanem L. Lukášem.

Při jednání, které proběhlo v Zádveřicích se senátorkou Gajdůškovou, nám bylo při dotazu na adresu radního ing. Hradeckého sděleno, že toto oznámení (EIA) nemá vliv na realizaci připravované rychlostní komunikace R49. Na jedné straně slyšíme obhajobu ing. Hradeckého o důležitosti územního plánování regionů, konkrétně zakomponování R49 do těchto plánů zhruba již před deseti lety, a na druhé straně máme v ruce čerstvé "Oznámení" Regionálního operačního programu pro Střední Moravu ve výhledové koncepci 2007 - 2013, která je téměř ve všech bodech v rozporu s plánovanou R49. Rádi bychom vám nyní předložili několik citací z tohoto "Oznámení". Předkládáme vám je doslovně a pokud možno tak, aby nebyly vytahovány z konceptu výše zmíněného "Oznámení".

Zmíněné citace:

str. 6 - 7

PRIORITA 1 DOPRAVA

1. Zajistit obnovu a modernizaci regionálních silnic s ohledem na vzájemné propojení hospodářských center a napojení významných oblastí na tato centra. Zároveň klást důraz na snižování dopravní zátěže na obyvatelstvo a ekosystémy.

Ad 1.1

  • zpracování projektové dokumentace a provedení dalších příprav nezbytných pro zahájení výstavby a úprav regionální silniční sítě;
  • úprava frekventovaných regionálních silnic v blízkosti sídel s vazbou na zkvalitňování životního prostředí obyvatel (např. obchvaty sídel…apod.)
  • realizace opatření snižující dopady provozu na regionálních silnicích na ekosystémy…

2. Zajistit rozvoj veřejné dopravy formou spolupráce a integrace jejích jednotlivých druhů a zabránit tak dalšímu zatěžování městských center individuální automobilovou dopravou…

str. 7

PRIORITA 2 INTEGROVANÝ ROZVOJ A OBNOVA REGIONU

5. Podpořit rozvoj venkovských oblastí integrovanými aktivitami vedoucími ke zvýšení kvality života.

6. Zvýšit konkurenceschopnost malých firem v regionu.

PRIORITA 3 CESTOVNÍ RUCH

7. Zvýšit atraktivitu území rozšiřováním a zkvalitňováním infrastruktury pro cestovní ruch.

Ad 3.2 - Podnikatelská infrastruktura a služby

str. 11

  • rozšiřování ubytovacího zařízení o návazné služby (služby v rámci venkovské turistiky, včetně hippo, agro a ekoturistiky, služby vázané na kulturní a folklorní tradice…)

str. 13

NSRR a OP vč. ROP (Regionální operační program (za jednotlivé NUTS II, by měly být formálně předloženy Evropské komisi v říjnu 2006. Návrh operačních programů se předpokládá na konci prvního čtvrtletí 2006, formální schválení OP je naplánováno na únor 2007.

3. Základní charakteristiky stavu životního prostředí

Ovzduší - str. 18

Na celkové emisi z obou krajů se nejvíce podílí emise z dopravy…. Oproti roku 2002 došlo v regionu k mírnému nárůstu emisí… V NUTS II nadále zůstává stálým problémem překračování limitních hodnot u suspendovaných částic velikostní frakce PM10 a u přízemního ozonu. Příčinou tohoto znečištění je silniční automobilová doprava (mobilní zdroje).

Hluk str. 22

Hlavními zdroji hluku je převážně doprava.

Příroda - str. 22

V regionu se nachází horská a relativně nedotčená extenzivně využívaná lesnatá a členitá krajina se zachovalým krajinným rázem… Region Střední Morava se vyznačuje poměrně kvalitním a relativně málo narušeným životním prostředím zejména v jeho severní a východní části. Podíl velkoplošných chráněných území v regionu NUTS II Střední Morava je v rámci ČR pětinový - 20,4% rozlohy regionu, což patří k největšímu podílu v rámci republiky. Na území Zlínského kraje se nachází významné přírodní parky: Hostýnské vrchy, Vizovické vrchy…

Lesy - str. 23

Kvalitní lesní porosty přispívají k naplnění cílů v oblasti ochrany přírody, např. obnovení environmentálních funkcí, podpoře biodiverzity nebo udržitelnému turismu.

NATURA 2000 - str. 23

V zájmovém území se nachází celkem 128 evropsky významných lokalit a 7 ptačích oblastí.

4. Stávající problémy životního prostředí v dotčeném území

Zlínský kraj:

1. Stav ovzduší v kraji a jeho vývoj - hlavní cíle:

  1. výstavba silnic a dálnic mimo zastavěné území.
  2. snížení druhotné prašnosti.
  3. zlepšení stavu ovzduší zejména ve městech.

3. Nejvýznamnější zátěže životního prostředí:

  1. znečištění ovzduší z mobilních zdrojů.

Imisní zatížení ovzduší vlivem silniční dopravy - str. 25

Největším producentem znečištění ovzduší a současně jedním z největších problémů v oblasti ochrany ovzduší na území regionu jsou mobilní zdroje znečišťování ovzduší (mobilní doprava). Nicméně je potřeba snížit intenzitu silniční dopravy v postižených lokalitách a odklonit ji z intravilánů měst, kde způsobuje sekundární prašnost a hlukovou zátěž s dopady na zdraví lidí a životní prostředí.

Po přečtení těchto citací si můžete každý sám udělat úsudek, v čem je v souladu toto "Oznámení" s plánovanou výstavbou R49. Předpokládám, že zpracovatelé tohoto "Oznámení" plně vycházejí z platné české legislativy, která se samozřejmě řídí směrnicemi EU.

Proto se ptám, jaký má význam něco takového předkládat Evropské komisi ke schválení, když praxe, konkrétně v našem případě připravovaná R49, má být úplně jiná. Jestliže stávající varianta R49 byla zanesena do územního plánování již před 10 lety, tedy před vstupem naší země do EU, jsem názoru, že je tedy nutno přepracovat tuto studii (R49) a plně se řídit směrnicemi a zákony EU v návaznosti na ochranu životního prostředí a kvalitu života občanů.

Argumentace ze strany státních úředníků, že je potřeba využít peněz z fondu EU na realizaci rychlostních komunikací za každou cenu, v našem případě tak, jak je nám předkládána, je irelevantní.

Ing. R. Persun

Další článek >

Vizovická vrba č. 10, červenec 2006