R49

Tak si to představte

Dle Posouzení koncepce rychlostní komunikace R49 (dále jen koncepce R49) ve změnách územních plánů obcí Zádveřice - Raková, Vizovice, Lhotsko a Vyhodnocení vlivu na životní prostředí (PDF 760 kB) dle zákona č. 100/2001 Sb., kterou zpracovala RNDr. Z. Kadlecová, Zlín, duben 2006 (dále jen SEA), dojde například:

…K narušení faktorů pohody může dojít v časově omezeném období výstavby. Obyvatelé obytných domů v přilehlé oblasti mohou být krátkodobě ovlivněni zvýšeným hlukem a zvýšeným množstvím emisí v důsledku dopravy materiálu na stavbu a provozu stavebních mechanismů. Tyto vlivy budou eliminovány realizací navržených opatření… (citace SEA str. 45)

Nic neříkají formulace bagatelizující po několik let trvající situaci, kdy při výstavbě v členitém podhorském terénu (nestabilní podloží, výstavba mostů, přesuny mnoha tisíc tun zeminy) dojde v souvislosti s její komplikovaností k totálnímu znehodnocení života v okolí stavby R49.

Dále cituji:

…Sociální a ekonomické důsledky stavby. Pozitivním přínosem stavby je skutečnost, že poskytne pracovní příležitosti při výstavbě a možnost uplatnění místním stavebním firmám. Ve fázi provozu pak přispěje k posílení potenciálu ekonomického rozvoje daného regionu… (citace SEA str. 44)

…V daném případě povede vybudování rychlostní komunikace R49 k podstatnému zlepšení a zrychlení komunikačního spojení významných center Zlínského kraje s potenciálními pozitivními dopady na ekonomický rozvoj regionu a ke zvýšení bezpečnosti dopravy. Tyto předpokládané pozitivní vlivy je možné průběžně monitorovat dostupnými statistickými ukazateli ekonomického vývoje, intenzit přepravy a dopravní nehodovosti… (citace SEA str. 76)

Leitmotiv dopravní politiky v ČR - akademický výzkum i vládní analýzy už bezmála deset let upozorňují na to, že tato tvrzení nemají opodstatnění, nejsou exaktně odborně podložená, neboť nelze dílčí výsledky paušalizovat na VŠECHNY velkokapacitní komunikace všude. Podobně empirické studie z Velké Británie neprokazují žádný nebo pouze velmi malý přínos nové silniční infrastruktury pro růst zaměstnanosti či ekonomického výkonu. (viz: Kurfürst, P. (ed.): Jak dálnice (ne)prospívají regionálnímu rozvoji (vydal: Program energetických úspor a Český a Slovenský dopravní klub, Praha - Brno 1999)/]: Meienberg, F., et Schickhofer, M.: Missing greenlinks. Examination of the Commission's guidelines for a decision about Trans European Networks and propsal for an ecological restructuring, Greenpeace, Wien-Zürich, 1995 /] Hey, C., Pfeiffer, T., et Topan, A.: The economic impact of motorways in the peripherial regions of the EU. A literature survey for the Royal Society for the Protection of Birds and BirdLife International, EURES - Institute for Regional Studies in Europe, Freiburg 1996 / McKinnon, A.: The contribution of road construction to economic development, in: Roads and economy, European Federation for Transport and Environment - Centre for Energy Conservation and Environmental Technology, Brussels-Delft 1996). Tolika průzkumů a odborných studií, ale v Čechách a na Moravě jsme asi na jiné planetě.

Jste milovníci flóry a fauny, tak pozorně čtěte:

…Otázky ochrany ZPF, ochrany přírodovědecky hodnotných lokalit a dalších limitů byly zohledněny při návrhu koncepce… (citace SEA str. 41)

Nelze souhlasit, protože nebyl proveden řádný aktuální průzkum (např. botanický, dendrologický, zoologický a další).

Zde uvádím některé silně ohrožené druhy, které spadají do zvláště chráněných druhů dle vyhl. MŽP ČR č. 395/1992 Sb.:

Lilie zlatohlávek (Lilium martagon); měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva); medovník velkokvětý (Melittis mellissophyllum); hřib královský (Boletus regius); čáp černý (Ciconia nigra); žluva hajní (Oriolus oriolus); otakárek ovocný (Iphiclides podalirius).

Znáte tyto zástupce flóry a fauny a pravidelně je vídáte v lokalitách protínajících se s plánovaným koridorem R49 nebo v jeho blízkosti, tak máte maličkou naději, že pokud bude R49 skutečně v tomto koridoru schválena, bude muset podstoupit složitému správnímu řízení o povolení výjimky ze zákona č. 114/1992 Sb. k zásahu do jejich biotopů s nejistým výsledkem, jak dokládají mediálně známé případy, jako je dálnice D8 přes CHKO České středohoří u Ústí nad Labem, dálnice D11 přes NPR Libický luh u Libic nad Cidlinou apod. Absence detailního přírodovědeckého průzkumu minimálně během jednoho roku v jarním a podzimním období (lépe i v zimním z důvodu zjištění migračních cest zvěře) je dost podstatným nedostatkem posudku vlivu na životní prostředí (SEA), tj. nejsou k dispozici fakta!

Myslíte si, že turistický ruch je pro Vizovické vrchy, jeho okolí a zaměstnanost místních lidí žádoucí, tak plánovači R49 jsou jiného názoru!

…Rekreace
Zájmové území se nachází podle "Rajonizace cestovního ruchu" v rekreační oblasti Valašsko, která byla zařazena do I. kategorie (oblasti nejkvalitnějších podmínek pro cestovní ruch přesahující celostátní rámec)…

…Výstavbou komunikace nedojde ke střetu s žádným územím soustředěné rekreace, vliv na rekreační využití území bude nepřímý - území poblíž trasy komunikace nebude vyhledáváno pro rekreaci. Je třeba zachovat prostupnost krajiny pro síť turistických cest… (citace SEA str. 21 a 60).

Rádi se touláte jen tak okolím Vizovic. Přemýšlíte, z kterého kopce je nejmalebnější pohled na to NAŠE údolí. Dalším generacím to budete asi jen vyprávět! A nebo, že by město Vizovice nechalo vytisknout soubor pamětních pohlednic…?!?

A ještě něco, co nám určitě významně pomůže!

…Realizací R49 se sice nesníží celkové dopravní zatížení zájmového území, avšak dojde k jeho prostorové redistribuci a ke zvýšení plynulosti dopravy. To je z hlediska primárních emisí významné, neboť spotřeba pohonných hmot a účinnost katalyzátorů automobilů je ovlivněna plynulostí jízdy a zahřátím motoru. Lze tedy předpokládat, že realizací R49 dojde vůči výchozímu stavu ke snížení maximálních hodnot imisní zátěže z dopravy v blízkosti stávajících komunikací a k určitému snížení celkové imisní dopravní zátěže zájmového území. Jak je však dále stručně zdůvodněno v charakterizaci rizika u jednotlivých škodlivin, imisní vliv z dopravy po stávající I/49 i budoucí R49 není z hlediska zdravotních rizik příliš významný a změny předpokládané realizací R49 budou stěží postřehnutelné… (citace SEA str. 93 a 94)

Zde se autor opět dopouští hrubých omylů!!! Není možné v případě R49 mluvit o prostorové redistribuci dopravy v zájmovém území. K navýšení dopravy (s velkým podílem tranzitní kamionové přepravy) dojde v jednotkách řádů tím, že se na páteřní R49 s největší pravděpodobností přesměrují tranzitující kamiony z jiných hraničních přechodů (Horní Bečva - Makov, Starý Hrozenkov- Drietoma). K redistribuci dopravy dojde na úrovni krajů s negativním dopadem na zájmové území, kde se zvýší rizika spojená s imisním vlivem dopravy. Dále autor nezná a ani nezkoumá inverzní situaci ve Vizovicích v zimních měsících. Mosty jsou určitě elegantní stavby, ale prach a emise výfukových plynů z vozidel projíždějících po mostě (elegantní určitě nejsou) jsou těžší "vzduchu" a tím pádem končí pod mostem! Z hlediska množství přísunu těchto "složek moderního života"je jedno, zda bydlíte přímo pod mostem, nebo v blízkosti Městského úřadu Vizovice! Je nutné, aby autor jednoznačně doložil fakt, že při předpokládaném množství vozidel projíždějících po navrhnutém mostě nad ulicí Lázeňskou tuto situaci v dlouhodobém horizontu nezhorší!

Závěrem:

Zdá se Vám, že při posuzování došlo k metodických chybám, k absenci hodnocení některých vlivů (např. fragmentaci apod.) a dokonce k použití podezřelých nebo nedostatečných podkladů (např. biologický průzkum). Že zpracovatel (autor) koncepce bagatelizoval mnohé vlivy na životní prostředí a nepracoval s pečlivostí nutnou při zpracování tak důležitého dokumentu pro obyvatele dotčeného území (jako příklad uvádím mnoho chyb v textu např. na stránkách 21, 28, 39 a dalších, nebo opakující se neopodstatněná a nepodložená tvrzení, případně používání obecných frází, které lze vysledovat i v jiných studiích SEA na koncepce územních plánů). Nedivte se! Ten, kdo prosazuje rychlostní silnici R49 přes naše údolí, zadal a zaplatil tuto "objektivní" studii SEA…

A perlička na úplný závěr:

Navrhovaná stavba rychlostní komunikace bude mít pozitivní vliv na snížení stávající celkové emise hluku i z důvodu zvýšení plynulosti dopravy, zlepšení kvality povrchu vozovky a především trasováním komunikace mimo obytnou zástavbu. (citace SEA str. 48)

Zde se autor pravděpodobně zapomněl podívat do dokumentace! Trasování je vedeno obytnou zástavbou na vícero místech!!!

RNDr. Miroslav Patrik & Karel Vondráček

Další článek >

Vizovická vrba č. 10, červenec 2006