R49

Městský úřad Vizovice
Ing. Vít Sušila, starosta
Ing. Jana Bravencová, stavební odbor
Masarykovo náměstí
763 12 Vizovice

Vizovice 26. 6. 2006

Vážený pane starosto, vážená paní Bravencová,

v příloze Vám zasíláme petici občanů Vizovicka, kteří nesouhlasí s navrženým řešením rychlostní komunikace R49. Rádi bychom doplnili několik skutečností, které jsou v petici zmíněny jen okrajově nebo vůbec:

V počátcích návrhu koncepce R49 se vůbec nepočítalo s tak enormním nárůstem dopravy, ke kterému došlo v posledních letech. Město Vizovice již dnes značně trpí vzrůstající dopravou, a to především vizovická náměstí a ulice Chrastěšovská na silnici I/69 a také ulice Říčanská na silnici I/49. Např. na křižovatce silnic I/49 a I/69 na náměstí Palackého došlo v posledních letech k prudkému nárůstu dopravních nehod. Současný návrh koncepce tento problém bohužel neřeší. Pro občany města Vizovice by proto mohl být akceptovatelný pouze takový návrh, který by opravdu vyřešil obchvat Vizovic a tak zklidnil neúnosnou dopravní situaci ve městě Vizovice a to jak na silnici I/69, tak i na silnici I/49. Odpovídalo by to také současnému světovému trendu, kdy se budují obchvaty obcí nezastavěným územím tak, aby bylo obyvatelstvo co nejméně dotčeno negativními vlivy dopravy.

Také se nepočítalo s tak výraznou architektonickou a optickou změnou, kterou současná varianta přináší (mohutné mosty, hluboké zářezy do kopců, protihlukové bariéry) a která trvale negativně ovlivní krajinný ráz. Rovněž není zohledněna skutečnost, že současná varianta je vedena severním úbočím Vizovických vrchů, což by způsobilo trvale zvýšené náklady na údržbu komunikace v zimních měsících a tím také snížení kvality spodních vod z důvodu zvýšeného použití chemických posypů v zimních měsících. Nová varianta by musela být šetrnější k přírodě a neměla by tak výrazně narušit úbočí hlavního hřebene Vizovických vrchů, což by znamenalo použití nižších mostů a tunelů.

Do petice jsme většinou nezahrnuli občany mimo oblast Vizovicka, pokud zde nemají trvalé nebo přechodné bydliště, např. občanů Zlína, kteří však aktivně využívají Vizovické vrchy jako rekreační oblast (zejména turisté a cyklisté), sdílí naše názory na současný návrh koncepce a jsou ochotni nás aktivně podpořit.

Občanské sdružení Vizovické vrchy v žádném případě nechce brzdit rozvoj regionu, ale chce společně s ostatními hledat takové technické řešení, které by co nejméně postihlo občany Vizovicka, zohlednilo přitom ochranu životního prostředí, umožnilo rozvoj našeho regionu a přesto nepřilákalo dálkovou mezinárodní dopravu v takové míře, jako umožňuje současný návrh.

Rychlostní komunikace je stavba, která se buduje na dobu trvalou. Pokud by se tedy skutečně prokázala nutnost vybudování uvedené komunikace, žádáme o takové řešení, které by zohlednilo výše uvedené skutečnosti, abychom příštím generacím nezanechali drahou stavbu, která nejen neřeší budoucí dopravní problémy, ale bohužel ani současné.

Jak jste již jistě byli informováni, ani občané ostatních obcí ležících na trase R49 s navrhovaným řešením nesouhlasí (např. Zádveřice, Lhotsko a Bratřejov včetně Chrámečného) a jejich zastupitelstva chtějí udělat vše pro to, aby navrhované řešení nebylo realizováno.

Z výše uvedených důvodů Vás žádáme, aby byla uvedená koncepce ještě jednou zastupitelstvem města projednána, pokud možno i za účasti sousedních obcí, a aby byly všechny argumenty důkladně zváženy s ohledem na názor značné části občanů. Sdělte nám prosím, kdy bude zastupitelstvo města naši petici projednávat, aby se naši zástupci mohli jednání zúčastnit.

Občanské sdružení Vizovické vrchy
Lázeňská 1104
763 12 Vizovice

Pavel Pečeňa, předseda
Jiří Babáček, místopředseda

Příloha: Petice "Pozastavení návrhu realizace rychlostní komunikace R49"

Petice byla zaslána následujícím orgánům:
Městský úřad Vizovice
Krajský úřad Zlín, krajský hejtman
Krajský úřad Zlín, odbor dopravy
Krajský úřad Zlín, odbor územního plánování
Ředitelství silnic a dálnic Praha
Ředitelství silnic a dálnic Brno
Ministerstvo dopravy Praha
Ministerstvo životního prostředí Praha
Ministerstvo dopravy Slovenské republiky Bratislava

Vizovická vrba č. 10, červenec 2006